22 mars, 2022

biologisk-mangfald-bi-2

Biologisk mångfald i urbana miljöer

Den hårdgjorda staden ställer höga krav på växterna och kraven höjs ytterligare i en framtid med ökade klimatförändringar med mer extremväder som följd. För att bemöta dessa utmaningar blir det allt vanligare att plantera exotiska arter, men forskare varnar om negativa följdeffekter av den trenden och understryker trädvalets betydelse för den biologiska mångfalden.

Träd behövs i våra städer. Utöver deras estetiska och hälsomässiga värden bidrar de också med värdefulla ekosystemtjänster, som att förbättra luftkvaliteten och minska risken för översvämningar. Stadsträden spelar dessutom en central roll för konservering och biologisk mångfald, en aspekt som blir allt viktigare i takt med att städerna växer.

Insekter är essentiella i många ekosystem där de fyller viktiga funktioner, exempelvis som pollinatörer eller som föda till fåglar, och de drabbas hårt av den ökande bristen på naturliga habitat. Urbana miljöer kan erbjuda en fristad för många arter genom en stor variation av växter som kan tillgodose skydd och mat. Men samspelet mellan växter och djur är komplext, därför har innehållet och strukturen i stadens grönska stor betydelse.

En studie vid Lunds Universitet från 2021 belyste just hur viktigt valet av trädart är i detta sammanhang. I studien undersöktes antalet ryggradslösa djur (så som insekter) hos inhemska kontra exotiska trädarter. Resultaten är i linje med tidigare forskning och visar att exotiska trädarter är sämre för stadens fauna. Att insekterna i högre grad ratar exoter kan bero på att det inte skett samma samevolution som med de inhemska. Exempelvis kan insekterna vara ovana vid de exotiska trädens skyddssystem och det kan finnas fenologiska skillnader som påverkar deras förmåga att tillgodose sig trädens resurser. Därför understryker forskarna bakom studien vikten av att plantera inhemska trädarter i den mån växtplatsen tillåter det, exempelvis i parker eller urbana skogar.

Att designa stadens gröna ytor innebär många utmaningar men också stora möjligheter. Med hjälp av forskare och verksamma inom områden så som växt- och stadsekologi kan man ytterligare stärka de positiva effekterna på biologisk mångfald.

Catalpa-bignonioides

Catalpa bignonioides, Kungsparken Malmö

JUST NU!

 • Stångby Nyheter - Öppettider under jul. God jul och gott nytt år!

  Öppettider under jul

 • Stångby Plantskola, Nyhetsbrev. Nya hallar, nybyggnation.

  Vi bygger upp Stångby!

 • Stångby Nyheter - Beställ dina airpotodlade träd och solitärer nu!

  Beställ dina airpotodlade träd och solitärer inför nästa höst

 • Stångby Nyheter - Träffa oss på våren mässor 2024.

  Träffa oss på vårens mässor!

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.