Vi skyddar dina personuppgifter!

Stångby Plantskola AB värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Du har när som helst rätt att begära tillgång till personuppgifterna och rättelse eller radering av desamma och har även rätt att begära begränsning av, och invända mot, behandlingen. Om du vill göra något av ovan vänligen kontakta: dataskydd@stangby.nu

Policy

Integritets- och persondata – 2024-03-25 har följande policy upprättats för Stångby Plantskola AB.

Syfte

Dataskyddsförordningen finns till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR ställer högre krav på företagen och sätter fokus på dina rättigheter. Det handlar om individens rätt att skydda sin personliga information och själv bestämma över vilken information som delas med andra.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja förpliktelser mot dig. Utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla lagar. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information samt för att utföra kund- och marknadsanalyser. När du kontaktar oss genom någon kommunikationskanal används de kontaktuppgifter som du uppger för att hantera ditt ärende.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det. När du besöker vår hemsida samtycker du till cookies för behandlingen av dina uppgifter.

Riktlinjer – Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Fakturaadress samt leveransadress
 • Namn
 • Kundnummer
 • Telefon, e-post & adress till ditt arbete
 • Anteckningar för att fullfölja åtagande/avtal
 • Uppgifter du självmant eller frivilligt angivit och lämnat
 • IP-adresser och cookies

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera våra allmänna villkor. När du samtycker till våra allmänna villkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får tillgång till dina personuppgifter när du:

 • tillhandahåller oss dem
 • besöker vår hemsida
 • anlitar våra medarbetare
 • anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • svarar på enkäter och undersökningar
 • kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vi får också personuppgifter från offentliga register.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Så länge det finns en kundrelation sparar Stångby Plantskola AB dina personuppgifter. Detta för att kunna fullgöra de förpliktelser vi har mot dig. Uppgifterna sparas också när det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. När kundrelationen upphör plockas några uppgifter bort, andra anonymiseras och vissa raderas. Detta görs inom en rimlig tid efter det att ni upphör som kund hos Stångby Plantskola AB om inte rådande lagstiftning säger något annat.

Hur länge dina personuppgifter sparas beror på i vilket syfte de har samlats in och vilket rättslig grund det finns för behandlingen av dem. De personuppgifter som har samlats in i faktureringssyfte sparas så länge det är nödvändigt i bokföringssyfte. Personuppgifterna kan också komma att sparas om det finns en intresseavvägning som säger att det är nödvändigt och som baseras på andra ekonomiska- eller säkerhetsmässiga skäl. I dessa fall begränsas lagringen och hanteras med hjälp av de behörighets[1]kontroller som anges i denna policy.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. För att kunna leverera vissa tjänster är det ibland nödvändigt att dela vissa personuppgifter med andra bolag. I de fall personuppgifter lämnas till tredje part upprättas sekretessavtal för att säkerställa att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. De leverantörer som Stångby Plantskola AB samarbetar med har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som de skyldigheter som vi har gentemot dig som kund.

Ansvar

Stångby Plantskola AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Frågor?

Har du frågor om hur vi hanterar personuppgifter är du alltid välkommen att höra av dig till oss: dataskydd@stangby.nu

Mer information om regler för behandling av personuppgifter hittar du hos Integritetsskyddsmyndigheten: www.imy.se