E-planta

Rätt växt till ditt projekt

E-planta

E-planta-logo-apple

E-planta är en kvalitetsmärkning för svenskodlade buskar och träd. Väljer du E-märkta växter får du friska, pålitliga och odlingsvärda plantor som klarar vårt ofta tuffa svenska klimat år efter år.

VARUMÄRKE

E-planta är ett varumärke och en kvalitetsmärkning för svenskodlade plantskoleväxter utvalda för svenskt klimat. Sortimentet består av träd, buskar, häck-, kläng- och barrväxter samt certifierade frukt- och bärsorter. Varumärket E-planta ägs av Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS).

E-PLANTSYSTEMET

E-plantsystemet är ett samarbete mellan svenska plantskolor, EPS, SLU Sveriges lantbruksuniversitet och växtanvändare i offentlig verksamhet och fritidsodlingen. Systemet startades 1990 för att tillgodose behovet av ett klimatanpassat växtmaterial som utvecklas bra i vårt, många gånger tuffa, svenska klimat.

Systemet omfattar framtagning, provodling, produktion och marknadsföring av växtmaterial utvalt för svenskt klimat. Målsättningen är att samla de bästa växterna under gemensam beteckning, kvalitetssäkra dess produktion samt täcka växtanvändarnas behov. EPS bevarar sjukdomstestade kärnplantor till  alla vegetativt förökade E-plantor. Till fröförökade E-plantor plockas frö enbart på utvalda frökällor.

URVAL AV E-PLANTOR

E-plantor väljs ut av en expertgrupp vid EPS. Gruppen har bred kompetens med representanter från forskning/försök, EPS, plantskolor, offentliga växtanvändare och fritidsodling. Höga krav på art- och sortäkthet, sundhet och odlingsvärde ligger till grund för E-märkningen. Odlingsvärdet fastställs genom provodling på flera platser i landet. Detta ger säkra underlag till korrekta zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar.

PRODUKTION AV E-PLANTOR

För att skapa långsiktiga resurser till produktutveckling och marknadsföring av E-plantor har landets ledande produktionsplantskolor bildat E-planta ekonomisk förening. Föreningen har idag 21 medlemmar. Det är endast medlemmar som får producera E-plantor och de följer strikta produktionsregler. Produktionen kontrolleras av Statens Jordbruksverk.

DOKUMENTATION, MÄRKNING, CHIP OCH CERTIFIKAT

E-plantornas härkomst är väl dokumenterad och vid försäljning i parti skriver producenten ut ett numrerat E-certifikat som garanterar ursprung. Alla E-märkta träd med stamomfång 8–10 cm och uppåt förses dessutom med ett chip som ytterligare förbättrar spårbarheten. Med en scanner kan chipnummer och sort av läsas vid en besiktning. E-plantor märks med stort E efter art-/sortnamn och oftast finns E-logotypen tryckt på etiketten. Vid leverans och vid slutbesiktningar av anläggningar bör besiktningsmannen kontrollera att det medföljer E-plantcertifikat på de E-plantor som levererats. 

E-planta-logo
Svenskodlade_Eplanta

SVENSKPRODUCERADE
Kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med klimatet där de ska planteras. Kortare transporter ger mindre miljöpåverkan.

Utvalda_Eplanta

UTVALDA FÖR SVENSKT KLIMAT
Växterna är anpassade till svenskt klimat och risken för vinterskador är därför mindre.

Provodlade_Eplanta

PROVODLADE I SVERIGE
Provodling på flera platser ger säkrare zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar.

Aekta_Eplanta

ART- RESPEKTIVE SORTÄKTA
Endast godkända frökällor och moderplantor får användas. Du får samma växt när du gör kompletteringar eller köper E-plantor från olika plantskolor.

Friska_Eplanta

FRISKA PLANTOR
Växter från friskt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot sjukdomar/skadegörare.

UTVECKLINGSARBETE

Kontinuerligt arbete pågår för att förbättra plantskolesortimentet. Flertalet av E-plantorna är framtagna i olika projekt vid SLU. Låga och marktäckande buskar, utökat sortiment av framtidens stadsträd samt förbättring av frukt- och bärsortimentet är de samarbetsprojekt som just nu pågår med SLU. Ett samarbete med Norges motsvarande E-plantsystem har medfört att även växter utprovade i Norge kan E-märkas.

MER OM E-PLANTOR

På E-plantas hemsida www.eplanta.com finns mer information om E-plantsystemet samt utförliga växtbeskrivningar och bilder på växter med E-märkning.

Chipmärkning av E-träd

Chip-märkning garanterar att rätt sort/klon levereras. Det har hittills varit svårt att påvisa när felleveranser eller sortblandningar skett, men genom chip-märkning förbättras spårbarheten avsevärt. Trädet får en unik identitet genom chipets kod. Information om sort, plantskola, storlek/datum vid märkning etc lagras i en databas.

CHIP-MÄRKTA TRÄDSLAG

Från och med våren 2015 är alla E-träd som säljs i storlekar från 8–10 märkta. Solitärer chipas ej. Endast träd med chip är godkända som E-träd.

MÄRKNING I FÄLT

Chip-märkning sker i plantskolan på sensommaren då trädets sårläkning är som bäst. Chipet placeras i beskärningsytan efter en gren på 1 meters höjd ovan mark. Ett hål borras och chipet förs in i stammen. Mer information finns på www.eplanta.com.

Chippet borras in i stammen och kan sedan avläsas med en scanner.

Vilken växt passar ditt projekt?

Funderar du på vilken växt som skulle passa till ditt projekt?

Förkovra dig i vår katalog och lär dig mer om olika sorter och dess olika ståndort, uttryck och egenskap.