Grönt Kulturarv

Rätt växt till ditt projekt

Grönt kulturarv

Varumärket Grönt kulturarv® har skapats för att göra det möjligt att lansera och saluföra odlingsvärt växtmaterial som samlats in genom POM, Programmet för Odlad Mångfald, och är ett nationellt program som långsiktigt bevarar den genetiska mångfalden bland våra kulturväxter och deras vilda släktingar.

Gront-kulturarv-logo

Idag är många sorter av våra traditionella växter hotade och därför har POM inventerat och samlat in det mest intressanta och värdefulla av vad som växer i vårt land. Växterna kommer att bevaras för framtiden i den svenska Nationella genbanken. Syftet är att tillhandahålla ett sortiment som görs tillgängligt för alla, för dem som vill odla, forska eller bara njuta av växternas variation.  

Sorterna har odlats i Sverige före 1940-, 1950- eller 1960-tal, beroende på växtslag. Alla bär på en historia och i flera fall finns det traditioner, berättelser och lokala namn knutna till dem. De har inspirerat till de nya sortnamn som växterna har fått. För att en växtsort ska kunna saluföras under Grönt kulturarv® krävs att den ska finnas i den Nationella genbanken.  

Programmet startade 2000 och ingår i miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Mellan 2002 och 2010 letade POM med hjälp av allmänheten och duktiga inventerare över hela landet efter odlingsvärda sorter av äldre kulturväxter. Inventeringsfasen avslutades formellt vid årsskiftet 2010/2011 men POM fortsätter ta emot tips på äldre växter.  POM samordnas från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, men är ett nätverk där flera olika organisationer och myndigheter ingår, till exempel friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, Fritids Odlingens Riksorganisation, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet.  

POM:S ARBETSOMRÅDEN OMFATTAR:
  • inventering och insamling av växter, beskrivning av dem samt olika former av bevarande
  • ökad användning av kulturväxterna genom odling, växtförädling och andra former av nyttjande
  • forskning om arternas släktskap och genetiska variation, om utveckling av nya grödor samt om hur växterna bäst bevaras för framtiden
  • utbildning och information
  • internationellt samarbete
  • uppbyggnad av en svensk nationell genbank
gront-kulturarv-pom-kulturvaxt

Aster amellus ‘Axel Tallner’ – brittsommaraster

gront-kulturarv-pom-kulturvaxt

Anemone tomentosa ‘Föräldrahemmet’ – silvrig höstanemon

gront-kulturarv-pom-kulturvaxt

Humulus lupus ‘Svalövs S’ – humle Foto: Erik De Val

gront-kulturarv-pom-kulturvaxt

Betula pendula ‘Dalecarlica’ – ornäsbjörk Foto:Hendrik Morin

Vilken växt passar ditt projekt?

Funderar du på vilken växt som skulle passa till ditt projekt?

Förkovra dig i vår katalog och lär dig mer om olika sorter och dess olika ståndort, uttryck och egenskap.