Grönt kulturarv®

Varumärket Grönt kulturarv® har skapats för att göra det möjligt att lansera och saluföra odlingsvärt växtmaterial som samlats in genom POM, Programmet för odlad mångfald. POM är ett nationellt program för att långsiktigt bevara den genetiska mångfalden bland våra kulturväxter och deras vilda släktingar.

Idag är många sorter av våra traditionella växter hotade och därför har POM inventerat och samlat in det mest intressanta och värdefulla av vad som växer i vårt land. Växterna kommer att bevaras för framtiden i den svenska nationella genbanken. Syftet är att tillhanda hålla ett sortiment som görs tillgängligt för alla, för dem som vill odla, forska eller bara njuta av växternas variation.

Sorterna har odlats i Sverige sedan 1940-, 1950- eller 1960-tal, beroende på växtslag. Alla bär på en historia och i flera fall finns det traditioner, berättelser och lokala namn knutna till dem. De har inspirerat till de nya sortnamn som växterna har fått. För att en växtsort ska kunna saluföras under Grönt kulturarv® krävs att den ska finnas i den nationella genbanken.

Programmet startade 2000 och ingår i miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. POM samordnas från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, men är ett nätverk där flera olika organisationer och myndigheter ingår, till exempel friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, Fritids Odlingens Riksorganisation, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet.

POM:s arbetsområden omfattar:
  • inventering och insamling av växter, beskrivning av dem samt olika former av bevarande
  • ökad användning av kulturväxterna genom odling, växtförädling och andra former av nyttjande
  • forskning om arternas släktskap och genetiska variation, om utveckling av nya grödor samt om hur växterna bäst bevaras för framtiden
  • utbildning och information
  • internationellt samarbete
  • uppbyggnad av en svensk nationell genbank.