Trädstöd

Rätt växt till ditt projekt

Trädstöd

UPPBINDNINGSMATERIAL

Det finns många olika sätt att binda upp nyplanterade träd, där de ovanjordiska trädstöden är dominerande. Som uppbindningsband bör naturmaterial väljas. Vi rekommenderar juteband (5–6 cm brett) som naturligt nöts och går av efter 1–2 säsonger och riskerar således inte att strypa trädet om det glöms bort.

Det går även att använda sig av kokosrep, som är något hållbarare än juteband. Vid användning av kokosrep är det viktigt att se till att det inte skaver på barken om trädet svajar. Kokosrepet kan vara ett bättre alternativ i vindutsatta lägen.

Bilbälten och plast- eller gummiband bör i möjligaste mån uteslutas. Binds det med plast eller gummiband är det viktigt att dessa lossas så fort trädet har vuxit fast. Trädet har vuxit fast då det kan böjas utan att marken lyfts.

FÖRANKRANDE ELLER STÖDJANDE TRÄDSTÖD

Uppbindningens omfattning och höjd beror på trädets storlek och artens beskaffenhet. Förankrande trädstöd används för träd med tillräckligt stark stam för att själv bära upp sin krona och där rotklumpen endast behöver stabiliseras. Ett så kallat stödjande trädstöd med förankring högre upp på stammen används för träd som ännu inte utvecklat tillräckligt stark stam för att hålla kronan upprätt, såsom små allékvaliteter av arter som björk och pil.

Generellt rekommenderar vi tre störar för träd över 14–16, annars brukar två räcka. Undantag gäller dock där stödjande trädstöd används. Tänk på att fler stolpar även skapar ett gott påkörningskskydd, även om de kanske inte är nödvändiga för själva uppbindningen. Där bevattningspåsar skall användas kan dessa placeras runt trädstöd istället för runt stam. Detta är främst lämpligt vid plantering av större kvaliteter där flera påsar behövs.

STOLPARNAS OCH BINDNINGENS PLACERING

Stolparna placeras utanför klumpen, minst 50 cm från stam. Slå ner stolparna i trädgropens terrass innan trädet placeras i gropen för att undvika skador på rotsystemet. För att stolparna skall stå stadigt rekommenderas att dessa slås ner minst 30 cm i terrassen. Används ett stödjande trädstöd skall huvudstolpen placeras mot den förhärskande vindriktningen.

Bind inte för högt upp utan tillåt vinden skapa viss rörelse i kronan, rotsystemet stimuleras av att kronan rör sig. Viktigt är dock att ingen rörelse tillåts i rotklumpen då detta medför att finrötter går av och att trädet får svårare att etablera sig. Vid förankrande trädstöd sätts banden på ca 80–100 cm höjd. Vid träd över 20–25 cm stamomkrets bör störarna stagas med träribbor. Vid stödjande trädstöd sätts det stödjande bandet ca 60–80 cm under kronan. Höjden varierar dock som nämnt ovan beroende på trädets kvalitet, artens beskaffenhet och vindintensitet. En liten kvalitet av exempelvis pil eller björk kan behöva bindas upp högre än 60 cm under kronan för att stå rakt.

Förankrande trädstöd med 2 stycken bevattningssäckar placerade vid trädstöden.

Uppbindning av träd med förankrande trädstöd

Plantering och uppbindning av träd med förankrande trädstöd

1. Se till att jorden precis under klumpen är packad för att undvika att jorden sätter sig och trädet hamnar för lågt. (Obs! Endast mineraljord under klumpen)

2. Slå ner stolparna i trädgropens terrass innan trädet placeras i gropen. Stöden skall placeras utanför klumpen, minst 50 cm från trädets stam.

3. Placera trädet i mitten av gropen och fyll upp med jord till 2/3 av klumpens höjd. Tryck till jorden med foten så att inga luftfickor uppstår.

4. Vik ner ev stålnät och juteväv som omger klumpen. (Nätet rostar bort på några år, väven bryts ner på några månader).

5. Fyll på med jord så att klumpen täcks.

6. Tryck till jorden och gör en vall runt gropen som underlättar vattning.

7. Bind upp trädet enligt ovan. Gör detta innan vattning så att risken för kompakteringsskador minimeras.

8. Vattna så att jorden blir så gott som vattenmättad och fyll på med mer jord om klumpen blir synlig.

9. Installera ev. bevattningspåsar.

Uppbindning av träd med stödjande trädstöd

Plantering och uppbindning av träd med stödjande trädstöd

1. Se till att jorden precis under klumpen är packad för att undvika att jorden sätter sig och trädet hamnar för lågt. (Obs! Endast mineraljord under klumpen)

2. Slå ner stolparna i trädgropens terrass innan trädet placeras i gropen. Stöden skall placeras utanför klumpen, minst 50 cm från trädets stam. Det stödjande trädstödet skall placeras mot vindriktningen.

3. Placera trädet i mitten av gropen och fyll upp med jord till 2/3 av klumpens höjd. Tryck till jorden med foten så att inga luftfickor uppstår.

4. Vik ner ev stålnät och juteväv som omger klumpen. (Nätet rostar bort på några år, väven bryts ner på några månader).

5. Fyll på med jord så att klumpen täcks.

6. Tryck till jorden och gör en vall runt gropen som underlättar vattning.

7. Bind upp trädet enligt ovan. Den stödjande stolpen sätts mot vindriktningen. Bind ca 60–80 cm under kronans nedersta gren (beroende på art/kvalitet). Gör detta innan vattning så att risken för kompakteringsskador minimeras.

8. Vattna så att jorden blir så gott som vattenmättad och fyll på med mer jord om klumpen blir synlig.

9. Installera ev. bevattningspåsar.

Vilken växt passar ditt projekt?

Funderar du på vilken växt som skulle passa till ditt projekt?

Förkovra dig i vår katalog och lär dig mer om olika sorter och dess olika ståndort, uttryck och egenskap.