FAQ2022-04-19T08:13:32+01:00

FAQ

FAQ

FAQ står för “Frequently Asked Questions” och är en samling av ofta förekommande frågor med enkla och informativa svar.  

Vad är en E-planta?2022-03-20T14:44:33+01:00

E-planta är en kvalitetsbeteckning på träd och buskar som är särskilt utvalda för att klara vårt många gånger tuffa svenska klimat. E-beteckningen garanterar ett växtmaterial som är friskt och motståndskraftigt mot sjukdomar/skadegörare men också att du alltid får samma växt vid kompletteringsplanering. E-plantor märks med ett stort E efter det latinska namnet, ex Prunus avium E. Även virusfria, certifierade fruktträd och bärväxter märks med beteckningen.

Vad innebär det att en växt är certifierad med Grönt kulturarv®?2022-03-20T14:49:28+01:00

Varumärket Grönt kulturarv® har skapats för att göra det möjligt att lansera och saluföra odlingsvärt växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald (Pom). Pom är ett nationellt program för att bevara den genetiska mångfalden bland de odlade växterna och samordnas från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, men är ett nätverk där flera olika organisationer och myndigheter ingår. Dessa är till exempel friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, Fritidsodlingen Riksorganisation, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet.

Varumärket och certifieringen har tagits fram tillsammans med Elitplantstationen, E-planta ekonomisk förening och LRF Trädgård. Pom’s kriterier för att certifiera växter som Grönt kulturarv® är att det ska vara arter och sorter som odlats i Sverige 1940, 1950 eller 1960 – beroende på växtslag som har en väl dokumenterad historia. Även i Sverige framtagna sorter, eller spontant uppkommet material, som bedöms vara bevarandevärt oavsett ålder, kan certifieras.

För att en växtsort ska kunna saluföras under Grönt kulturarv® krävs att den ska finnas med i den Nationella genbanken. Läs mer på genbankens webbplats. För fröförökade sorter och potatis gäller att sorten ska finnas bevarad på NordGen.

När är det säsong för klumpodlade (K) träd?2022-03-22T08:31:42+01:00

Klumpsäsongen är uppdelad i två säsonger, en på våren och en på hösten. Vårsäsongen startar så fort tjälen gått ur marken och fortsätter fram tills blom- och bladutspring tar vid. En grundförutsättning vid grävning av träd på friland (dvs klump) är att växten EJ får vara vegeterad.

På hösten kan klumpodlade (K) träd grävas så fort träden har avslutat sin tillväxt och börjat invintra och grävning kan ske fram tills att tjälen går i jorden. När invintringen sker är artberoende, men det mesta kan grävas från v. 42-44, vissa arter tidigare och vissa arter senare.

Vintergröna växter kan i regel grävas ca två veckor tidigare och ca två veckor senare än lövfällande arter. För vintergröna växter som klump rekommenderar vi vårplantering då det tenderar att vara mer etableringssäkert.

Hur väderleken ser ut från år till år och var växten grävs gör att dessa siffror är föränderliga, vilket gör att det inte går att ange exakta start- och slutveckor.

När det inte är säsong för klump levereras växterna istället som containerodlade eller företablerade.

Hur registrerar vi oss som ny kund hos er?2022-03-22T08:12:08+01:00

För att registrera er som ny kund hos oss tar ni kontakt med någon av våra kundansvariga via mail.
Vi behöver då följande uppgifter av er:

 • Företagsnamn
 • Kontaktperson
 • Adress
 • Mailadress
 • Telefonnummer
 • Organisationsnummer
 • Faktureringsadress (Gärna ett digitalt alternativ: e-mailadress eller e-faktureraadress. En avi-avgift på 100 kr tillkommer annars).

Detta kan vara bra att veta som ny kund hos oss:
Arbetsgången är sådan att ni skickar era förfrågningar till oss via mail. Förfrågan bör innehålla information om när ni önskar leveransen (år och säsong, men gärna även månad eller vecka om ni planerat så långt) samt fullständig leveransadress. Vi behöver även en växtlista med följande information för varje växtartikel:

 • Latinska namn
 • Storlek
 • Kvalitet
 • Antal

Formatet ni skickar i får gärna vara något av följande:

 • Excel-fil
 • PDF
 • CVS. fil om ni använder Planter
 • För mindre förfrågningar går det såklart bra att skriva direkt i mailet.

Vi svarar er sedan med en offert som efter ditt godkännande kan omvandlas till order. Från det att ordern är registrerad har vi cirka 10 arbetsdagars leveranstid, så det är bra att ha god framförhållning med er förfrågan då det kan ta några dagar att få svar under högsäsong.

Man kan välja att hämta sin leverans hos oss i Stångby, Märsta eller Tullinge (endast öppet under högsäsong). Annars så kör vi självklart ut leveransen till önskad adress mot fraktkostnad. Priserna i offerterna är exklusive moms och en kostnad för emballage tillkommer i de fall emballage används (pallar, backar, kragar etc.).

Som ett extra stöd för att underlätta i valet av växter har vi tagit fram en omfattande och informativ växtkatalog. Där finns även mycket annan matnyttig information, tex råd och tips om plantering och hantering av växter. De växter som finns med i växtkatalogen på hemsidan är endast ett urval av produkter för att ge er kunder en fingervisning av vad som finns, och vi kan få fram mycket mer än vad som finns angivet där.

Har du några funderingar kring ert projekt finns vi alltid tillhands för att diskutera växtförslag och dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper.

Vad kostar frakten?2023-04-17T07:49:54+01:00

Fraktkostnaden baseras på hur många flakmeter som ordern utgör, och varierar således baserat på orderns innehåll. Leverans av träd är till exempel dyrare än en leverans av buskar som packas i pall, även om ordervärdet är detsamma. Detta för att trädet tar upp fler flakmeter än en pall. Vid leveranser av både träd och buskar/perenner kan flakmetrarna nyttjas mer effektivt genom att pallar packas in under trädet.

Frakt gäller för leverans där framkomlighet är möjlig med av Stångby utsedd lastbil och släp. Information om eventuella begränsningar gällande vikt eller höjd som hindrar framkomlighet lämnas innan offert. Specialtransport offereras separat eller enligt fraktfaktura och skall framgå i offerten, annars gäller leverans till närmast tillgängliga plats och kund får själv ombesörja transport till arbetsplatsen.

En annan faktor som avgör fraktpriset är vart ordern ska. Det lägsta priset för utkörning i Stockholmsområdet är 1200 kr, och 900 kr i Lund/Malmöområdet. Ska ordern köras ut med någon av turbilarna, även kallat direktstopp, startar frakten på 2600 kr. Vanligtvis landar fraktkostnaden därefter på ca 10% av ordervärdet. Man kan också välja att hämta sin order hos oss på Plantskolan i Lund utan kostnad, eller på någon av våra distributionscentraler i Märsta eller Tullinge, mot en hanteringsavgift á 5% av ordervärdet om ej annat blivit överenskommet.

Vad innebär klump (K)?2022-04-19T10:23:19+01:00

Klumpad kvalitet innebär att rotsystemet är i en fast och naturlig, genomrotad fuktig klump av jord eller torv. Rotklumpens storlek skall stå i relation till växtens storlek.

Växter med klump skall vara omplanterade tillräckligt ofta för att vid uppgrävning ge en stabil klump med en god balans mellan huvudrötter och finrötter. Klumpen ska skyddas av väv och ibland även trådkorg i ogalvaniserat stål.

Rotklumpen på solitärväxter och träd skall vara tillräckligt hård och fast för att tåla hantering i flera led. Klumpväv och trådkorgar måste bestå av material som förmultnar/rostar bort efter planteringen och som inte hindrar fortsatt tillväxt.

Klump-jutevav-tradkorg

Klump hos ett klumpgrävt träd med jutesäck och trådkorg runt.

Illustration: Ludvig Welander

Vad är ympning?2022-04-19T08:08:26+01:00

Ympning är en teknik inom vegetativ förökning där en del av ett skott transplanteras från moderplantan till en rotad planta som kallas grundstam. Ympning sker på våren medan växten fortfarande är i vila och ännu inte har hunnit vegetera. Skottet som transplanteras kallas ymp. Tekniken resulterar i en planta med vävnad från två olika växter.

Grundstammen utgör rotsystemet och ympen bildar de ovanjordiska delarna. Vilken del stammen tillhör bestäms av placeringen av ympstället. På en så kallat toppförädlad planta ingår hela stammen i grundstammen medan en bottenförädlad planta har ympstället placerat strax ovanför grundstammens rothals vilket innebär att hela stammen tillhör ympen.

Grundstammens egenskaper kan göra det möjligt att odla en växt under mindre gynnsamma förhållanden, öka tillväxten samt skapa en högre sjukdomsresistens. Ympen eller ädelriset kommer från en moderplanta med önskvärda egenskaper som god smak, färg eller god sjukdomsresistens. Vävnaden från de båda växterna blandas aldrig utan möts och växer samman med en skarp gräns vid förädlingsstället.

Grundstammen och ympen behöver inte vara av samma art, men de bör vara nära besläktade, till exempel går det utmärkt att ympa ett plommonträd på en grundstam av persika. Kombinationer av ädelris och grundstammar i professionell odling är noga utvalda och väl beprövade. Grundstammar kan vara fröförökade eller vegetativt förökade exempelvis genom att göra avläggare.

I branschen används ofta ordet förädling när man talar om ympning och okulering. Detta kan uppfattas som lite förvirrande. Man skapar varken nya arter eller sorter med dessa tekniker så de är därför inte att likställa med växtförädling. Växtförädling innebär att man korsar plantor sexuellt eller på annat sätt överför gener mellan växter, vilket resulterar i en blandning av genetiska egenskaper med nya sorter som följd.

ympning

3 olika former av ympning, från vänster:  läggympning, skarvympning, barkympning

Illustration: Ludvig Welander

Ska trådkorg och juteväv avlägsnas vid plantering?2022-03-22T08:32:02+01:00

Trådkorgen och juteväven som omger klumpen ska sitta kvar under hela hanteringsprocessen fram tills det att trädet är placerat i den tilltänkta trädgropen. När trädet står helt rätt och inte längre behöver flyttas så klipp upp och vik ner stålnätet och juteväven i gropen. Nätet rostar bort på några år och väven bryts ner på bara några månader. Viktigast är att se till att den något tjockare stålvajern närmst stammen är uppklippt, denna kan annars strypa trädet när trädet växer sig större. Efter detta är gjort fylls gropen med jord så att klumpen täcks. På plantor odlade i Root Control Container (RCC) kan man ta bort allt emballage innan plantering.

Levererar ni till hela Sverige?2022-03-22T07:39:07+01:00

Ja det gör vi generellt. Under vissa (ovanliga) omständigheter erbjuder vi dock endast upphämtning. Detta får ni då veta av våra kundansvariga i samband med att er förfrågan behandlas.

Säljer ni till privatpersoner?2022-03-22T08:12:27+01:00

Stångby Plantskola är en partiplantskola där kundkretsen i första hand är trädgårdsanläggare, kommuner, kyrkogårdsförvaltningar och yrkesanvändare.

Är du privatperson eller har ett företag utanför dessa branscher ber vi dig kontakta din lokala trädgårdsanläggare eller trädgårdshandel.

Vad innebär Air-Pot® (AP)?2023-02-28T13:26:15+01:00

Air-Pot® (AP) är ett produktionssystem ovan jord som företablerar växten i ett odlingssubstrat som är avgränsat med en perforerad plastvägg, en så kallad Air-Pot®.

Den perforerade plastväggen förhindrar rotsnurr och har många små luftöppningar som gör att rotspetsen torkar ut (luftpincering) vilket bidrar till en ökad tillväxt av finrötter. Detta ger ett kompakt välförgrenat rotsystem med alla finrötter väl skyddade och hela rotsystemet är intakt vid leverans.

Klumpens volym skall stå i relation till växtens art och storlek och vara väl genomrotad vid leveranstillfället. Klumpen ska skyddas av väv och nät om det är nödvändigt för att klara hanteringskedjan.

Tradklump-air-pot

Ett träds klump odlad i en Air-Pot® (AP) med dess perforerade plastvägg

Illustration: Ludvig Welander

Vad är okulering?2022-04-18T20:14:13+01:00

Okulering är precis som ympning en vegetativ förökningsmetod där vävnad transplanteras från moderplanta till grundstam. Att transplantera vävnad från en växt till annan är en flera tusen år gammal teknik och en mängd variationer av de tillvägagångssätt som beskrivs ovan har använts genom tiderna. Tidpunkten för okulering är avgörande för ett gott resultat. Arbetet sker i början av augusti när riset mognat och grundstammarnas bark fortfarande går lätt att lossa.

I stället för att transplantera en bit av ett skott (som vid ympning) sätter man endast in en bit bark med en knopp på; ett så kallat öga. Ögat placeras innanför barken på grundstammen.

Ögat skärs ut från ädelriset och veden under barkbiten avlägsnas. Därefter skärs ett T-snitt strax ovanför grundstammens rothals och ögat placeras försiktigt under barken. Det är viktigt att sårytorna hålls rena. Snittet tejpas med parafilm för att skydda mot smuts och uttorkning. Efter tre till fyra veckor har ögat växt samman med grundstammen. På våren innan växten påbörjar sin tillväxt ”nackas” grundstammen precis ovanför den nya knoppen. Detta gör att all tillväxt koncentreras till den okulerade knoppen som bildar en ny stam.

Detta är den förädlingsmetod som främst används av oss på Stångby plantskola.

I branschen används ofta ordet förädling när man talar om ympning och okulering. Detta kan uppfattas som lite förvirrande. Man skapar varken nya arter eller sorter med dessa tekniker så de är därför inte att likställa med växtförädling. Växtförädling innebär att man korsar plantor sexuellt eller på annat sätt överför gener mellan växter, vilket resulterar i en blandning av genetiska egenskaper med nya sorter som följd.

Okulering-vegetativ-forokningsmetod

Okuleringens olika steg, från vänster:

En bit bark med en knopp på; ett så kallat öga.
Ett T-snitt strax ovanför grundstammens rothals.
Ett försiktigt placerat öga i T-snittet precis under barken.
Ett tejpat snitt med okuleringslapp eller parafilm.

Illustration: Ludvig Welander

Hur får vi tag på er växtkatalog?2022-03-22T08:12:56+01:00

Vår växtkatalog finns i digital version på vår hemsida.

Om ni önskar ett fysiskt exemplar av vår växtkatalog att ha på ert kontor eller liknande kan ni både hämta en hos oss på plantskolan, eller vid vårt Märstakontor, eller så kan vi skicka en till er. Vänligen kontakta en av våra kundansvariga så hjälper de er.

Hur lång leveranstid har ni?2022-03-22T07:39:31+01:00

Vi har en leveranstid på ca 10 arbetsdagar från det att vi placerar er order. Det kan variera med någon dag plus/minus beroende på orderns innehåll och tid på säsong. Tänk på att det kan gå en tid från att ni ber oss om offert, bekräftar denna till order och sedan får ordern placerad, så var gärna ute i god tid med er förfrågan. Er kundansvarig kan ge er en uppskattning om när era växter kan vara hos er.

Vad innebär Root Control Container (RCC)?2022-04-05T19:16:49+01:00

Root Control Container är en kruka speciellt utformad för plantskoleproduktion, där kanterna är slitsade för att förhindra rotsnurr.

Företablering i RCC stärker plantan genom att bidra till kraftig tillväxt och ett välförgrenat rotsystem. Odlingssubstratet är helt genomrotat och växten levereras utan krukan, som håller i många år och återanvänds i plantskolan.

Vid leverans emballeras istället klumpen med juteväv, som avlägsnas innan plantering. RCC är inte beskrivet i LRFs Kvalitetsregler för plantskoleväxter, men följer samma princip som RCB (root control bag) avseende kvalitet.

RCC

Root Control Container (RCC) med dess slitsade kanter.

Illustration: Ludvig Welander

Vad är pincering?2022-04-19T08:04:15+01:00

Pincera = nypa av skott. Så kallas beskärning av färska skott som ännu inte blivit vedartade. Man kan säga att det är en motsvarighet till uppbyggnadsbeskärning fast för buskar, då det görs för att styra hur och var busken förgrenar sig samt hur den växer.

Kvalitetsreglerna anger hur många grenar en buske av en viss sort skall ha och det varierar beroende på art. Ett exempel på krav är minst fem välriktade grenar av minst 40 cm längd. Får växten växa som den vill kan den växa ojämnt eller bli spretig, så utan pincering kommer vissa buskar inte att uppfylla kvalitetskraven för buske (busk) eller solitär (sol).

Pincering

Här pinceras en växts färska skott av.

Illustration: Ludvig Welander  

Hur många trädstöd behövs och hur sätter jag dem?2022-03-24T20:35:42+01:00

Förankrande trädstöd

Till träd större än storlek 14-16 rekommenderas tre stolpar, till mindre storlekar brukar två räcka. Dock kan stolparna även fylla funktion som påkörningsskydd, så det skadar inte att sätta tre även då de inte är absolut nödvändiga för själva uppbindningen.

Stolparna placeras utanför klumpen, minst 50 cm från stam, och slås ner i trädgropens terrass innan trädet placeras i gropen för att undvika skador på rotsystemet. För att stolparna skall stå stadigt rekommenderas att dessa slås ner minst 30 cm i terrassen. Banden sätts lämpligen på ca 80–100 cm höjd. Vid träd över 20–25 cm stamomkrets bör störarna stagas med träribbor.

Tradstod-forankrade

Stödjande trädstöd

Används ett stödjande trädstöd skall huvudstolpen placeras mot den förhärskande vindriktningen. Bind inte för högt upp utan tillåt vinden skapa viss rörelse i kronan, ca 60-80 cm under kronan är ofta lagom. Rotsystemet stimuleras av att kronan rör sig, men det är viktigt att ingen rörelse tillåts i rotklumpen då detta medför att finrötter går av och att trädet får svårare att etablera sig. Lämplig bindhöjd varierar beroende på trädets kvalitet, artens beskaffenhet och platsens vindintensitet. En liten kvalitet av exempelvis pil eller björk kan behöva bindas upp högre än 60 cm under kronan för att stå rakt.

Tradstod-stodjande

Du kan läsa mer om olika typer av trädstöd under Råd och Tips.

Kan vi göra studiebesök i plantskolan?2022-03-22T08:13:07+01:00

Ja! I mån av tid tar vi gärna emot kunder, företag eller studenter för studiebesök i vår plantskola. Vi tar dock inte emot privatpersoner. Vid ett studiebesök är det viktigt för oss att veta vad ni vill ha ut av studiebesöket, och det är även viktigt att boka ert besök med god framförhållning.

Under vårvintern eller försommaren tar vi mer än gärna med er runt på en tur i vår vackra plantskola. Under månaderna april, maj, oktober och november har vi som mest att göra och det kan då vara svårt att hitta en ledig tid för ert besök.

För att boka ett studiebesök vänligen kontakta någon av våra kundansvariga.

När kommer min leverans?2022-03-22T07:39:45+01:00

När ni placerar er order avtalas leveransvecka. Ni har då även möjlighet att inkomma med information till oss om det är någon dag ni inte kan ta emot, eller någon särskild dag ni behöver få växterna. Vanligast är att leveransvecka avtalas och att vi aviserar er ett par dagar innan leveransen ska gå ut. På leveransdagen aviseras ni av chauffören en stund innan leveransen anländer. För att få svar på vilken dag er leverans är planerad, eller avtala om en specifik leveransdag i efterhand, så vänder ni er bäst till vår logistikavdelning.

Vad är luftpincering?2022-04-18T20:19:07+01:00

Vid företablering av växter sätts de i perforerade behållare, tex. Air-pot® (AP) eller Root Control Containers (RCC). De små hålen i behållarna släpper in ljus och luft som gör att rotspetsen torkar ut, vilket kallas för luftpincering. Detta gör att rotspetsens apikala dominans bryts, och roten tvingas till ny förgrening. Metoden förhindrar inte bara rotsnurr, utan gör även att rotsystemet blir finförgrenat och bildar hög andel finrötter.

Luftpincering-i-Air-Pot

En Air-pot® (AP) med en insomning på hur rötterna letar sig ut genom de små hålen i den perforerade plastfilmen där ljus och luft gör att rotspetsen torkar ut, vilket kallas för luftpincering.

Illustration: Ludvig Welander

Vad innebär depåklump (dk)?2022-03-22T08:49:03+01:00

Depåklump (dk) är ett odlingssystem för företablering som möjliggör att plantera växter under en längre period av året. En växt odlad på friland grävs upp som klump och klumpen emballeras sedan med en en till två cm tjock väv av naturfiber samt en trådkorg. Växten får sedan stå ovan mark. I rotklumpen sker då en nytillväxt av finrötter som luftpinceras när de växer ut i väven av naturfiber. Odlingssystemet ger rotklumpar genomvävda med många och väl skyddade finrötter. Klumpen ska vara väl genomrotad med mycket finrötter vid leveransen och dess volym ska stå i relation till växtens art och storlek. Klumpen planteras med intakt emballering.

Den avgörande skillnaden mellan en depåklump och AP (Air-Pot®) är att rötterna i en depåklump aldrig hittar något meningsfullt medium att kolonisera. Rötterna letar tills de når den torra luften utanför kokosmattan och torkar in. En företablering i AP innebär luftpincering i kombination med näringsrikt odlingssubstrat, vilket hjälper den att försörja ovanjordiska delar med vatten och näringsämnen. Detta ger bättre förutsättningar för kraftig tillväxt och uppbyggnad av energireserver i stam och huvudrötter och växtens kondition förbättras avsevärt under säsongen.

När stänger ni för utleveranser?2022-03-22T07:40:30+01:00

Om vädret tillåter så levererar vi fram till den 21 december för att efter trettonhelgen börja med utleveranser igen.

Vilka fruktträd pollinerar vilka?2022-03-22T07:57:23+01:00

För att en frukt ska bildas måste blommorna på trädet pollineras och befruktas, så när det kommer till att välja fruktträd i syfte att producera mycket frukt gäller det att ha koll på vilka fruktträd som pollinerar varandra. Dålig fruktsättning kan bero på att de andra fruktträden i närheten inte kan befrukta det önskade fruktträdet, men också på brist på pollinatörer.

Alla surkörsbär är självfertila vilket innebär att de kan befruktas av sitt eget pollen dvs. pollinering kan ske inom en enskild individ. Detta gäller även andra bär så som smultron, jordgubbar, vinbär, björnbär och hallon.

Flertalet fruktträd är däremot självsterila vilket innebär att de behöver korspollinering för att fruktsättningen ska bli riklig. Korspollinering innebär att pollen behöver komma in från en annan individ av samma art. Självsterila fruktträd bör därför planteras i antal om minst två, men gärna fler. Tänk på att välja sorter som blommar ungefär samtidigt så att de har möjlighet att dela pollen med varandra.

OBS! Vissa sorter är intersterila, vilket innebär att hela grupper av sorter inte kan pollinera varandra. Detta gäller framför allt äpplen och päron, men även en del sötkörsbär och plommon. Se våra pollineringsscheman för att få reda på vilka sorter som befruktar vilka. Samtliga pollineringsschema läses så att sorterna i ovankant lämnar pollen till sorterna i kolumnen till vänster som befruktas.

Kan jag avboka eller ändra min order?2022-03-22T08:17:24+01:00

Om ingen anmärkning är gjord inom fem dagar efter att orderbekräftelsen skickats ut så är ordern godkänd, därefter kan inga ändringar göras. Undantaget är tillägg, som med god framförhållning ibland kan göras till en befintlig order, men observera att detta inte är någon garanti.

Vid avbeställning av order inom fyra veckor från den planerade leveransen debiteras 75% av orderns totalbelopp.
Vid avbeställning av order inom 4-12 veckor från den planerade leveransen debiteras 50% av orderns totalbelopp.

Vill ni skjuta fram er leverans kan detta endast ske under förutsättningar att det inte innebär olägenheter för oss och utan risk för skador eller kvalitetsförsämring på växterna i fråga. Eventuella kostnader för skötsel och förvaring debiteras.

Vad innebär container (C, Co)?2023-02-28T13:34:46+01:00

Containerodlade (C eller Co) växter odlas i behållare av hårdplast, plastfolie, biomaterial eller liknande och levereras i denna med odlingssubstratet genomrotat. Omplantering skall ha skett minst vartannat år och rotsnurr av förvedade rötter skall inte förekomma. Krukans volym skall stå i relation till växtens art och storlek, samt vara anpassad så att vattenförsörjningen är tryggad under en hanteringsperiod (till exempel transport plantskola – plantskola – slutkund). Odlingssubstratet ska fylla krukan till en rimlig nivå från kanten och växterna skall vara centralt och rakt placerade i krukan.

Containerodlade växter (kallas även krukodlade) ska märkas med ”C” eller ”Co” följt av storleksangivelse på containern angivet i liter. Ex: C3,5 = container/kruka á 3,5 liter. För krukor som har en maxstorlek på 1,5 liter är det också tillåtet att ange krukstorleken som ett P (för Pot) följt av en siffra. Denna siffra anger sidomåttet på krukan i överkant i cm på en kvadratisk kruka. Ex: P9 = Pot/kruka som är 9×9 cm.

Kruka-container

Släta krukor/containrar i olika storlekar.

Illustration: Ludvig Welander

Vad gäller för reklamationer?2022-03-22T08:14:20+01:00

Som påföljd för fel som faller inom Stångby Plantskolas ansvar ska i förstahand en bedömning göras om felet kan avhjälpas, och om så inte är fallet sörjer Stångby Plantskola för omleverans. I den mån omleverans inte kan ske under aktuell säsong har ni som kund i stället rätt till prisavdrag motsvarande priset för den eller de felaktiga plantskoleväxter leveransen omfattat.

I de fall omleverans inte kan ske under aktuell säsong och antalet felaktiga plantskoleväxter svarar för en så väsentlig del av leveransen att det medför en betydande olägenhet för er som kund att stå fast vid köpet, har ni rätt att häva leveransen i dess helhet. Stångby Plantskolas skadeståndsansvar är i sådant fall begränsat till beloppet motsvarande överenskommet pris för leveransen, alternativt det lägre belopp som köparen dittills betalat för leveransen.

Vi lämnar ingen etableringsgaranti för andra varor än för Stångby Premium produkter. Även om planterings- och skötselinstruktioner följts, så kan skador uppstå av bland annat luft och vattenföroreningar, växtnäringsbrist, felaktigt pH-värde i jorden, växtskadegörare med mera som ligger utanför Stångby Plantskolas ansvarsområde. Stångby plantskola ansvarar inte för fel som uppstått på grund av väderleksförhållanden.

För en fullständig beskrivning hänvisar vi till våra leveransvillkor.

Hur transporterar ni växterna?2022-03-22T07:50:44+01:00

Vi transporterar växterna med lastbil, väl emballerade för att skydda växterna i transporten. Alla våra egna bilar drivs av miljödiesel och vi planerar våra leveranser noggrant för att minimera såväl körsträckor som leveranstid. Vi jobbar dessutom nära vårt externa fraktbolag som håller hög service och är vana vid växtleveranser. Det är viktigt att ni som kund möter upp leveransen med passande maskiner så att ni kan lossa leveransen. Är ni osäkra på vilka maskiner som krävs för lossningen ber vi er kontakta er kund- eller logistikansvarige på Stångby Plantskola.

Läs gärna mer om emballage i nästa fråga nedan: ”Hur gör vi med allt emballage?”
Vad innebär barrot?2022-04-05T19:30:34+01:00

Barrotade växter kommer som namnet antyder med nakna rötter, dvs utan substrat och paketering. De har tagits upp ur sitt odlingsmedium (vanligtvis från friland) efter växtperiodens slut på hösten eller före skottutvecklingen startar på våren. Barrotsväxter följer samma säsongscykel som klump (K) och skall vara utan skott- eller rotutveckling efter upptagningen. För tidigt vegeterande växter som till exempel Lonicera ssp, Malus spp, Prunus padus, Ribes spp, Rosa spp, Sorbus spp med flera tillåts begränsad skottutveckling men ej påbörjad längdtillväxt, dock högst 3 cm. Det är främst häckplantor och rosor som saluförs som barrot.

barrotsplanta-hackkvalitet

Barrotsplanta av häckkvalitet.

Illustration: Ludvig Welander

barrot

Rotsystemet hos ett barrotat träd så som det kan se ut innan det sätts på företablering hos oss.

Illustration: Ludvig Welander

Hur ser högstamsträdets utveckling ut på Stångby plantskola, från ympning till träd färdigt för leverans?2023-02-28T11:34:09+01:00

Här nedan kommer en förenklad redogörelse för hur våra träds utvecklingsstadier ser ut fram tills det att ett högstamsträd (Hst) i storlek 12-14 är färdigt för leverans. Utöver nedan beskrivet utförs även mycket annat arbete, till exempel vattning, ytterligare beskärning, kvalitetskontroller med mera.

År -2: Förökning av grundstam hos extern underleverantör.

År -1 vår: Omskolning av grundstam hos extern underleverantör.

År -1 höst: Skörd av grundstam.

År 0 vår: Plantering av grundstam på friland.

År 0 höst: Okulering av ädelved på grundstam.

År +1 vår: Nackning av grundstam, okulanten börjar växa.

År +1 höst: Uppbundet spö, 1-2 m högt.

År +2 höst: Ungträd med sidogrenar stammas upp och toppas ned till ca 235 cm.

År +3 höst: Alléträd storlek 6-8 till 8-10 med ettårig krona. Toppen och sidogrenarna klipps in och trädet stammas upp.

År +4 höst: Skördeklart alléträd. Tvåårig krona med två grenvåningar. Storlek ca 10-12. Trädet stammas upp tidig höst och skördas efter invintring.

År +5 vår: Beskärning av rötter och krona. Omskolning till Root Control Container (RCC) eller Air-Pot® (AP)

År +5 höst: Inventering av salufärdigt allé/högstams-träd färdigt för leverans med storlek ca 12-14.

Hur gör vi med allt emballage?2023-02-28T11:16:28+01:00

För att frakta växterna på ett säkert sätt, skydda växterna och lasta effektivt använder vi oss av olika typer av emballage. Här under kan ni läsa om de olika emballagen som används, vad de används till samt vad som gäller för respektive emballage.

Plastlåda
Används främst till perenner. En hyresavgift tas ut om plastlådan lämnas tillbaka, i annat fall debiteras full avgift.

Trälåda/Trähäck
Används framför allt till buskar. Debiteras till självkostnadspris.

Pallbotten/Europapall
Används bland annat till mindre solitärer (sol), perenner och ungträd (Utr). Debiteras till självkostnadspris.

Träd och större solitärer
Lastas löst och skyddas av jutesäckar. Ett metallnät håller ihop klumpen och kronorna binds in i den mån det är möjligt. Inbindningen av kronan görs med snöre och kallas tränsning.

CC-vagn
Används främst för inleverans till plantskolan. I undantagsfall levereras de ut till kund men då endast vid leverans av perenner och buskar som EJ kan levereras liggande i pall. Det är viktigt att alla CC-vagnar går i retur/hämtas av oss och att de då är kompletta med rätt antal hyllor.

Returer
Vårt producentansvar innebär att vi tar emot allt emballage som plastlådor, pallar och CC-vagnar etcetera som lämnas in till oss i retur. Vi hämtar returmaterial fraktfritt utom i de fall där det inte är ekonomiskt och miljömässigt försvarbart, men ni är självklart välkomna att själva lämna in det till oss. Material som går i retur skall vara rent från allt innehåll som till exempel jord, stenar och dylikt.

Avfall
Vi använder oss av emballage som är återanvändningsbart och som gärna får användas i kundens fortsatta arbete.

För att uppfylla kraven enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ska alla som bygger eller anlägger sortera det avfall som skapas. Återvinning ska ske av sådant som kan återanvändas och sortering av bygg- och anläggningsavfall ska ske på plats för att på så vis minska nedsmutsning. Om medföljt emballage inte längre ska nyttjas ska det hanteras som avfall och sorteras efter avfallsslag: plast samt trä. Inget trä är behandlat.

Hur reklamerar eller returnerar jag en vara?2023-02-28T13:09:18+01:00

När växterna levereras till er är det viktigt att ni gör en mottagningskontroll, därefter övergår ansvaret för växterna till er som kund. Är det något ni inte är nöjda med i er leverans är det viktigt att ni kontaktar oss omgående, både för att vi ska kunna åtgärda felet så snart som möjligt, och för att kunna säkerställa att felet är orsakat av oss som leverantör. Det ankommer på er som kund att omedelbart efter avemballering besiktiga växterna och genom fotografering dokumentera eventuellt förekommande synliga fel.

Det är viktigt att en skriftlig reklamation görs till er kundansvarige omedelbart efter att ett fel upptäcks. Detta eftersom ni inte kan åberopa en plantskoleväxt som felaktig om detta inte gjorts i samband med att fel upptäckts eller borde ha upptäckts. Fristen (betänketiden) för att kunna göra ett reklamationsärende löper åtta dagar från mottagandet, detta med undantag av fel som består av bristande sortäkthet, där ansvarstiden är fem år från avtalad leveranstidpunkt. Med mottagande avses den tidpunkt då leveransen ankommit till den av er anvisade adressen.

Observera att vi inte tar något i retur annat än vid omleverans, då tar vi med returen i samband med att vi levererar ersättningsvaran.

Har ni upptäckt fel i er leverans, eller har ytterligare frågor angående reklamation? Kontakta någon av våra kundansvariga så hjälper vi er.

Vad är skillnaden mellan klump (K) och företablerad kvalitet (AP/RCC)?2023-02-28T13:32:40+01:00
air-pot-rcc-klump

De olika kvaliteterna från vänster: Air-Pot® (AP), Root Control Container (RCC), Klump (K).

Illustration: Ludvig Welander

Klumpodlad kvalitet (K)

Ett klumpodlat (K) träd odlas på friland och omplanteras i den mån att en balans mellan fin- och huvudrötter uppnås. Vid den sista uppgrävningen i plantskolan förses rötter och dess omgivande jord av en jutesäck samt med trådkorg vid behov. Den uppgrävda jordklumpen är vid det laget genomrotad och fast samt tål hantering i flera led. För att trådkorgen inte ska hindra trädets fortsatta tillväxt efter plantering består den av material som är nedbrytningsbart och som därför inte behöver tas bort från klumpen vid plantering, men lossa den gärna och vik ner den i trädgropen innan den fylls igen.

Grävning kan endast ske under den tid på året som växten är i vila, dvs ej är vegeterad. Detta kallas i branschen för klumpsäsong.

Företablerad kvalitet (AP/RCC)

Frilandsodlade träd i mindre storlekar grävs barrotade och sätts i Root Control Container (RCC). RCC är en slitsad kruka med undulerad kant som bryter rotsnurr och ger rötterna större tillgång till syre, vilket bidrar till kraftig tillväxt och god kondition.

Större träd grävs med klump (K) och planteras i en så kallad Air-Pot® (AP). AP är en perforerad plastmatta som sveps i en ring runt rotklumpen och fylls med odlingssubstrat. När rötterna växer ut i ringens hål luftpinceras de kontinuerligt medan plantan växer. Rötterna förgrenar sig då kraftigt innanför ringens kant och kan därför ta upp en stor mängd vatten direkt efter plantering.

Vid leverans av företablerad kvalitet avlägsnas AP ringarna och RCC krukorna för att återanvändas på plantskolan. I stället förses rotklumparna, likt klumpodlade träd, med jutesäck och trådkorg.

Det finns flera fördelar med företablerade träd. Stressen under etableringsfasen minskar, eftersom större delen av finrötterna behålls intakta. AP och RCC kan därmed levereras hela året utan risk för torkskador, förutsatt att de vattnas ordentligt under etableringen. Man vet också på förhand hur stor rotklumpen är, vilket kan underlätta mycket vid förberedandet av växtbädden, och vid behov kan rotklumpens storlek anpassas till rådande förhållanden (detta behöver förbeställas med god framförhållning).

Träden genomgår en omfattande kvalitetskontroll under företableringen och deras fysiologiska kondition gynnas av den kraftiga tillväxten. De har mycket goda energireserver när de levereras.

Vad väger en klump?2022-03-24T20:48:12+01:00

Vikten på ett klumpat (K), Air-Pot®- (AP) eller Root Control Container- (RCC) odlat träd varierar beroende på vilken sorts träd det är samt odlingsmedium och vattenmättnad. Den största delen av trädets vikt utgörs av rotklumpen. Nedanstående tabell är riktlinjer på hur mycket ett träd beräknas väga vid leverans.

Vikt-och-storlekstabell
Går alla växter få tag på?2023-02-28T13:11:47+01:00

Nej, alla växter går inte att få tag på. Det finns tusentals olika sorters växter och många av dem förekommer inte i odling av olika anledningar, tex härdighet, friskhet, prydnadsvärde, odlingsbarhet och även efterfrågan. Vi utgår alltid från att kunna erbjuda det som kunderna efterfrågar. Sällsynta eller ovanliga arter kan vara svåra att få tag på, dels för att efterfrågan är låg och inte produceras i stora volymer, dels för att växten kan vara svårodlad och plantskolan väljer hellre att satsa på växter som har god tillväxt och är sjukdomsfria. Alla arter och sorter är heller inte möjliga att odla eller plantera i Sverige och finns därför inte på den svenska marknaden.

Flertalet arter är invasiva i svensk natur vilket gör att dessa inte får planteras eller odlas. Även sjukdomsdrabbade arter anses ibland inte längre som odlingsvärda och tas då ur produktion. Ett klassiskt exempel på en sjukdomsdrabbad art är almen som drabbades av almsjukan redan på 1950-talet. Almsjukan drabbade Sveriges almar hårt, särskilt söderut där alm endast kan ses på ett fåtal platser. Almsjukans spridning i Sverige gör att sjukdomsdrabbad alm inte längre odlas och därför inte går att få tag i.

Efterfrågan på E-certifierat växtmaterial är hög, vilket gör att det i perioder råder brist på flera sorter.

Att vara ute i god tid är alltid att föredra när det gäller att få tag på växter, då det ökar chanserna att få fram även mer ovanligt material. Det kan ta ett par tillväxtsäsonger att få fram det som önskas om det gäller vedartat material som inte är särskilt vanligt i odling.

När det kommer till lök är det bra att beställa under tidig vår för leverans under hösten, då det ökar chanserna att få just det ni efterfrågat. Det går såklart även bra att beställa under hösten, men tillgången är då begränsad. För att få reda på om just de växter du har tänkt plantera finns att få tag på, vänligen kontakta någon av våra kundansvariga.

Vad innebär högstam (Hst)?2024-05-27T07:54:21+01:00

Beteckningen högstam (Hst) omfattar träd som har en stamomkrets på åtta cm eller större, och en stamhöjd (sh) på minst 200 cm (alléträd), 180 cm (prydnadsträd) eller 160 cm (fruktträd). För barrträd gäller 120 cm förutsatt att kronuppbyggnaden är sådan att stammen kan höjas efterhand.

Andra stamhöjder än de ovan nämnda kan förekomma och ska då anges i storleksbeteckningen. Stamhöjden får dock ej höjas mer än att den naturliga balansen mellan stamhöjd och kronstorlek bibehålls. Är trädet toppförädlat (tf), det vill säga inympat på en hög grundstam, ska detta anges i beteckningen.

Kronan ska vara väl samlad och dess storlek ska stå i proportion till stamomkretsen. Det finns växter som på grund av sitt oregelbundna växtsätt inte kan uppfylla kraven ovan som ändå får räknas som högstamsträd, till exempel Acer griseum, Celtis occidentalis, Juglans mandshurica och Maackia amurensis och Ginkgo biloba.

Läs gärna mer om detta i LRF’s Kvalitetsregler för plantskoleväxter, det är ett dokument som är väldigt bra att ha koll på när ni ska navigera bland kvaliteter och storleksangivelser.

Vad innebär Halvstam Premium?2022-04-05T20:17:26+01:00

Halvstam Premium är fruktträd med en stamhöjd (sh) på runt 120 cm och en stamomkrets (so) på minst 10 cm. Träden odlas uteslutande på Stångby. Kvalitén syftar till att kunna erbjuda en produkt med bättre balans mellan stam och krona. Kvalitén är anpassad till både offentlig miljö såväl som privata trädgårdar. Den mellanhöga stamhöjden gör att det är lätt att nå frukten och att en lätt kan klippa gräs runt trädet utan att stöta i grenar. Stamhöjden underlättar också för samplantering med exempelvis perenner om trädet står i en rabatt.

Stångby Halvstam Premium är en selektion av våra finaste fleråriga fruktträd som vi företablerar i Root Control Containers (RCC). Utbudet är ännu relativt begränsat, men kommer med tiden att bli mer omfattande.

Halvstam-premium-stangby

Halvstam Premium fruktträd odlat i en Root Control Container (RCC), med en stamhöjd (sh) på runt 120 cm och en stamomkrets (so) på minst 10 cm.

Illustration: Ludvig Welander

När går det att beställa perenner på våren?2022-03-24T19:35:42+01:00

Vi på Stångby plantskola odlar inga egna perenner men distribuerar tusentals varje år för att hjälpa våra kunder med kompletta ordrar med alla slags växter. Vi samarbetar tätt med flertalet svenska och utländska perennodlare för att hitta det som våra kunder efterfrågar. Vi gör alltid en kvalitetskontroll på alla växter från våra underleverantörer för att säkerställa en god kvalitet.  Problemet vid tidig vårplantering är att perennerna inte ännu har hunnit vegetera eller rota ut och på så vis är det svårt att kontrollera växternas kvalitet och kondition.

Vi rekommenderar att vänta med plantering av perenner tills det att växterna har vegeterat och kvalitén kan kontrolleras, ungefär i början av april.  Är det unika växter som inte finns hos våra svenska perennodlare utan behöver köpas in från andra delar av Europa rekommenderar vi plantering först i slutet av april.

Vilka perenner går att få tag på just nu?2023-02-28T13:13:43+01:00

Perenner har korta odlingscykler, vilket medför att tillgången på perenner fluktuerar mycket under säsongerna. För att få översikt över vilka arter som finns på marknaden för tillfället, besök “Veckans perennlista”. Denna representerar tillgången under innevarande vecka och uppdateras en gång i veckan, så artiklar i listan kan ha sålt slut och fler kan ha tillkommit. Den ger en ögonblicksbild över tillgången, men ger ingen säker prognos över vad som kommer vara tillgängligt framåt i tiden. Vissa arter är mer säsongsbetonade än andra. Exempelvis så finns vårblommande växter så som Paeonia och Dicentra främst på våren. Detsamma gäller höstblommande plantor så som Rudbeckia, Echinacea och Hylotelephium som då finns i större sortiment under hösten.

Vad innebär ungträd (Utr)?2022-04-05T19:56:18+01:00

Träd som inte uppnått de fastställda kvalitetskraven för högstamsträd (Hst) eller stambuskträd (stbu) benämns som ungträd (Utr), det är alltså en spädare och mindre bearbetad kvalitet. Ungträd sorteras i storleksintervall baserat på topphöjd (th). Vanligaste storleksintervall är 125-150 cm, 150-200 cm, 200-250 cm men även 250-300 cm kan förekomma. Carpinus betulus och Fagus sylvatica är mer svagväxande och finns som mindre ungträd, t.ex. 80-100 och 100-125, samt sorteras i 25 cm intervall i storlekarna 125-150 till 175-200.

Minsta krukstorlek är 10 liter, undantaget Carpinus betulus och Fagus sylvatica som får säljas i 3 liter. Ungträd ska ha en tydligt genomgående rak stam med en i förhållande till längd och odlingssystem naturlig tjocklek, samt en för art, storlek och ålder normal och jämnt fördelad sidoförgrening.

Ungtrad

Ungträd (Utr) av olika arter, från vänster: Sorbus, Fagus, Acer.

Illustration: Ludvig Welander

När går det att beställa lök?2022-03-22T08:18:39+01:00

Lök kan endast levereras på hösten, men när det gäller beställning av lök är det viktigt att vara ute i god tid. Desto senare en beställning läggs desto mer begränsat är utbud och tillgång. Lök för kommande höst får gärna beställas redan under vinter/tidig vår samma år, då det ökar chanserna att ni får tag på de lökar ni vill ha.

Våra leverantörer planerar kommande hösts lager redan i januari, och strävar efter att hålla de vanligaste sorterna tillgängliga på lager fram till början av november. Detta är endast möjligt om de tidigt får en bild över kundernas behov. Leverantörerna har begränsade möjligheter att köpa in ytterligare sorter i november då odlarna vill sälja slut på sin skörd i mitten av september. Många sorter kan vara slutsålda redan i oktober. Art, sort och antal avgör leveranstid.

Hålltider för lökleverans:

 • Beställ gärna under vårvinter/tidig vår om ni har möjlighet, för att öka chanserna att få det ni vill ha.
 • Första leverans ca vecka 38 (beroende på väderlek)
 • Deadline för orderläggning vecka 45 (beroende på väderlek)
 • Leveransstopp vecka 47 (beroende på väderlek)
Vad innebär solitär (sol)?2022-04-05T20:12:29+01:00

I LRF kvalitetsregler för plantskoleväxter delas solitärerna in i två kategorier: flerstammiga träd (flst) samt solitärbuskar (sol). Benämningen solitär omfattar i handel båda kategorierna.

Solitärbuskar är buskar som odlats på stort avstånd till extra stora och fina exemplar. De ska bestå av minst tre kraftiga och förgrenade huvudgrenar som börjar max 30 cm ovanför markytan och ska vara fackmannamässigt beskurna.

Flerstammiga träd har flera stammar och får på sikt ett utpräglat trädaktigt växtsätt. Dessa måste ha minst tre huvudstammar där förgreningen får ligga max 40 cm ovanför marknivån. Flerstammiga träd ska odlas på stort avstånd och ska vara fackmannamässigt beskurna. Inom några släkten kan minst tre ungträd planteras ihop för att uppnå flerstammighet. Det gäller för Acer saccharinum, Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula spp och Sorbus spp.

Solitär (sol) av barrväxter behöver inte ha tre välriktade grenar, men ska i förhållande till art/sort vara väl förgrenade från basen och ha en väl utvecklad förgrening. De ska även vara omplanterade en gång ytterligare på extra stort avstånd. I vissa fall kan även enstammiga individer anges som sol, detta gäller vanligtvis barrväxter, till exempel Mateseqoia spp, Picea spp och Thuja spp.

Storlekarna sorteras efter topphöjd (th). Storleksintervallen beror på respektive arts eller sorts växtkraft. Svagväxande sorteras i storleksintervallen 80-100, 100-125, 125-150, 150-175, 175-200 cm. Mera kraftigväxande sorteras i intervallen 125-150, 150-200, 200-250, 250-300, 300-350 och 350-400, 400-500 cm.

flerstammigt-trad-air-pot

Flerstammigt träd odlat i Air-Pot® (AP).

Illustration: Ludvig Welander

Solitarbuske-rcc

Solitärbuske (sol) odlat i en Root Control Container (RCC).

Illustration: Ludvig Welander

Vad händer om den artikel jag beställt inte finns tillgänglig för leverans?2023-02-28T13:15:29+01:00

Vi försöker oftast ge en tillgångsprognos redan i offertskedet, men om en offert görs i kalkylskede som kan vara flera år innan eventuell leverans är det extra svårt för oss att veta hur tillgången kommer se ut vid planerat utförande. Vi gör prognos så långt det är möjligt, för att ni som kund ska vara förberedd på när justeringar kan bli nödvändiga.

Finns sedan inte artikeln ni beställt tillgänglig presenterar vi ersättare som vi bedömer som likvärdiga, och hittar i samråd med er en lösning. Det kan handla om att justera storleken eller att gå över till en annan kvalitet, och finns inget likvärdigt av arten så för vi en dialog med er om andra arter/sorter som skulle kunna passa för ändamålet.

Vad det gäller perenner så fluktuerar tillgången mycket under säsongerna, och som ett hjälpmedel för att ge en överblick över vilka arter/sorter som finns för stunden har vi tagit fram “Veckans perennlista”. Den är ett särskilt bra hjälpmedel när det kommer till att hitta ersättare till artiklar som inte finns tillgängliga när ordern förbereds, den säger dock inte så mycket om hur tillgången kommer se ut några veckor framåt.

Vad innebär busk?2024-05-27T07:55:10+01:00

För buskar (busk) gäller att växterna ska uppnå för arten specificerad diameter (plantans diameter) eller grenlängd samt bestå av för arten specificerat minsta antal grenar och levereras i för arten angiven minsta krukstorlek. Vänd er till sida 60-65 i LRFs Kvalitetsregler för plantskoleväxter för att se vad som gäller för respektive art.

För städsegröna buskar gäller även att bladverket ska vara fritt från brännskador och andra permanenta defekter.

Storlekarna anges som krukstorlek (till exempel C3,5), bredd eller topphöjd (till exempel 30-40 co) beroende på sort. Storlek för lövfällande buskar anges oftast i krukstorlek (och blir där efter solitärbuskar) medan storleken för vintergröna buskar vanligen anges med topphöjd (th) för upprättväxande sorter och bredd (br) för krypande/bredväxande sorter. Vanligaste kvalitén för buskar i handeln är Busk C3,5.

Olika-vaxtkvaliteter

Från vänster:
Flergrenig: Flera grenar utan sidoskott direkt från roten.
Huvudgren/sidogrenar: En genomgående stam med sidogrenar eller en uppbunden huvudgren med sidogrenar.
Buskig: En planta utan väldefinierad huvudstam. Sidoskott kommer ofta från en central punkt, men även från andra ställen. Fler och mindre skott än hos den förgrenade. Buskiga plantor döljer oftast krukan, förutom då de anges ha en diameter som är mindre än krukans.
Förgrenad: En planta med sidoskott antingen från en huvudstam eller från en central punkt. Tydliga huvudgrenar och relativt få mindre sidoskott.

Illustration: Ludvig Welander

Läs gärna mer om detta i LRF’s Kvalitetsregler för plantskoleväxter, det är ett dokument som är väldigt bra att ha koll på när ni ska navigera bland kvaliteter och storleksangivelser.   

Jag vill beställa Air-Pot® odlade träd, hur gör jag?2023-02-28T13:29:39+01:00

Vill ni beställa ett Air-Pot® (AP) träd från vår odling kan vi i regel leverera inom tio arbetsdagar från det att ordern placeras. Letar ni efter något som vi inte har i vår odling för tillfället så företablerar vi gärna till er på beställning. Vi måste då ha er order senast under mars månad för att kunna leverera under hösten samma år.

Vissa trädarter som exempelvis Quercus och Pinus utvecklar sitt rotsystem långsamt och behöver gärna mer än en tillväxtsäsong (sommar) för att rota ut i AP. Även när ni behöver särskilt stora eller särskilt många träd är det tryggast med ett par tillväxtsäsongers framförhållning.

Kontakta någon av våra kundansvariga så hjälper de er.

Vad innebär stambusk (stbu)?2022-04-18T19:15:41+01:00

Stambuskträd (stbu) är träd som är odlade på extra stort avstånd, är minst tre gånger omplanterade och som inte har stammats upp. De har en tydlig genomgående rak stam med en naturlig sidoskotts- eller grenbildning som är jämnt fördelad. Nedersta grenvåningen får ligga högst 80 cm ovanför markytan (undantaget Betula spp). Storleken anges med antal omplanteringar och stamomkrets (so) mätt en meter över marken. Minsta storlek är 10-12 cm och minsta topphöjd (th) är 250 cm. Storlekar upp till 250 cm anges istället som ungträd.

Vanligast förekommande som stambusk är arter som naturligt får en utveckling med bibehållna lågt sittande grenar eller som inte naturligt utvecklar en stam med hög krona. Exempel på arter/sorter lämpliga till stambusk är Alnus spp, Betula spp, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Populus tremula ’Erecta’, Pterocarya fraxinifolia och Quercus robur ’Fastigiata’.

Det kan ibland råda viss begreppsförvirring gällande när det ska kallas sol eller stbu. Huruvida växten hamnar i den ena eller andra kategorin styrs till största delen av hur växten växer naturligt.

Stambusk

Stambuskträd (stbu) odlat i Air-Pot® (AP).

Illustration: Ludvig Welander

Vad innebär häck?2022-04-18T19:22:24+01:00

För häck gäller att växterna ska uppnå speciella minimikrav beträffande ålder, omplantering, förgrening och minsta topphöjd (th). Häck går att köpa som: Barrot, krukodlad (C, Co), täckrot (plugg) och som färdig häck (Fh).

För ungplantor, häck- och landskapsväxter uttrycks minimikvalitet bland annat som krav på förökningssätt, ålder och antal omplanteringar.

Barrotad kvalitet levereras som namnet antyder med nakna rötter, dvs utan behållare och odlingsmedium. Detta är den billigaste häckkvaliteten och även den vanligaste att beställa när det ska anläggas många löpmeter. Denna kvalitet kan endast levereras när växterna är i vila, mellan ca oktober och april.  För barrotat häckmaterial står kvalitén som minimikvalitet följt av önskad höjd. Ex. Carpinus betulus Häck 1/2 50-80. Barrotsplantor säljs i jämna 10-tal.

De vanligaste minimikraven för barrot är:

 • 1/0 = 1-årig fröplanta
 • 1/1 = 2-årig fröplanta, omskolad efter ett år
 • 1/2 = 3-årig fröplanta, omskolad efter ett år

Krukodlad (C, Co) häckkvalitet levereras i krukor och kan till skillnad från barrotskvaliteten levereras hela det tjälfria året. Häckplantorna bör vara omskolade och välförgrenade och storleken ska stå i proportion till krukans storlek. Odlingsbehållarens volym ska vara sådan att vattenförsörjningen är tryggad under en hanteringsperiod och odlingssubstratet skall vara väl genomrotat.

Täckrotsplantor (pluggplantor) är häckplantor som är sådda eller rotade direkt i odlingsbehållaren. Odlingsbehållarens volym ska stå i relation till växtens art, ålder och storlek. Detta är den kvalitén som är mest sällsynt i handel.

olika-vaxtkvaliteter-hack

Från vänster: Barrot, krukodlad (C, Co), färdig häck i kruka, färdig häck grävd med klump.

Illustration: Ludvig Welander

Vad innebär färdig häck (fh)?2022-04-18T19:36:55+01:00

Färdig häck (Fh) är extra kraftiga häckplantor. Observera skillnaden med häckelement som är moduler som specialodlats för att ge en färdig och stabil häck direkt vid planteringen.

Färdig häck (Fh) levereras som enkelplantor, vanligtvis med klump. Denna kvalitet ger ett försprång i uppbyggnaden av häcken då mycket av arbetet redan är gjort i plantskolan. De ska vara stabila nog att bära upp grenverket utan stöd. Enkelplantorna ska vara tillräckligt uppbyggda, för att efter en växtsäsong med en för arten normal tillväxt och utveckling, vara sammanvuxna upp till angiven höjd.

Storleken anges med höjdbeteckning som anger topphöjd (th). Det ska framgå om toppskottet toppats (T) vid angiven höjd eller är genomgående (ingen markering). Arter och sorter med genomgående stam (till exempel Carpinus betulus och Fagus sylvatica) ska ha en rak stam med många jämnt och allsidigt fördelade sidoskott upp till angiven höjd för häcken. Arter och sorter med buskigt växtsätt (till exempel Ligustrum vulgare ’Atrovirens’) ska ha rikt med stabila huvudgrenar, vara uppbyggnadsbeskurna och klippta längs sidorna.

Olika-vaxtkvaliteter-fardig-hack

Från vänster: Färdig häck i kruka och färdig häck grävd med klump.

Illustration: Ludvig Welander

Vad innebär häckelement/häckmodul?2022-03-22T09:16:51+01:00

Häckelement, även kallat häckmoduler, saluförs per löpmeter i modulsystem med flera plantor i varje modul. Denna kvalitet ger ett färdigt resultat redan vid plantering. Substratet ska vara genomrotat och häckplantorna skall vara sammanvuxna och klippta i sidor och i förekommande fall även toppklippta. Häckelementens storlek anges i topphöjd och längd.

Hur mäts de olika kvaliteterna?2024-05-27T07:58:55+01:00

Stamhöjd (sh) mäts i cm från rothalsen till den nedersta krongrenen. Det anges för exemplar där stamhöjden avviker från standard.

Stamomkrets anges i cm och mäts mitt på stammen på uppstammade träd med en stamhöjd lägre än 180 cm. På träd med stamhöjd (sh) från 180 cm och uppåt mäts den 1 meter ovanför rothalsen. Storlekarna för högstamsträd (Hst) anges med detta mått.

Totalhöjd/topphöjd (th) mäts i cm från rothalsen till toppen av plantan med undantag för vissa barrväxter där totalhöjden vanligen mäts till hälften av toppskottet. Storlekarna för solitärer och vissa buskar anges med detta mått.

För brett växande växter anges storleken med bredden mätt i cm. För växter med regelbunden form mäts största bredd. För växter med oregelbunden form anges bredden som medelvärdet av största och minsta uppmätta bredd. Huruvida måttspannet som anges är topphöjd eller bredd anges inte i beteckningen, utan är underförstått utifrån vilken art det gäller.

Antal grenar: räknas för buskar vid förgreningen ovanför rothalsen. För träd räknas inte toppskottet in i antalet grenar. Vad som är ett godkänt antal grenar för buskar varierar mellan arter.

Hur-mats-ett-trad

Bilden visar hur och var de olika måtten görs på ett träd.

Illustration: Ludvig Welander

Läs gärna mer om detta i LRF’s Kvalitetsregler för plantskoleväxter, det är ett dokument som är väldigt bra att ha koll på när ni ska navigera bland kvaliteter och storleksangivelser.

Vilka rotkvaliteter finns det?2022-04-18T20:05:39+01:00

Rotkvalitet baserar sig på odlingssystem, upptagningssätt och paketeringmetod.  De vanligast förekommande rotkvaliteterna är klump (K), container (Co), Root Control Container (RCC), Air-Pot® (AP) och barrot.

Olika-rotkvaliteter

Från vänster: Kruka/container (C, Co), Root Control Container (RCC), Air-Pot® (AP), klump (K) och barrot.

Illustration: Ludvig Welander

Hur höga är träden?2022-03-22T09:24:33+01:00

Storleken för högstamsträd (Hst) anges i cm stamomfång 1 m upp på stammen, och det som regleras i kvalitetsreglerna är kronuppbyggnad samt stamhöjd (sh). Stammen är ca 2 m hög innan kronan börjar och totalhöjden beror helt på kronans utformning, vilken varierar mellan arter. Starkväxande arter med stark apikal dominans kan vara 6-7 m höga i stl. 20-25, medan toppympade arter med nedåtväxande krona inte bygger så mycket mer än stammen på höjden. En tumregel är att högstamsträd med uppåtväxande krona sällan är lägre än 4 m ens i de mindre storlekarna.

Vilken växt passar ditt projekt?

Funderar du på vilken växt som skulle passa till ditt projekt?

Förkovra dig i vår katalog och lär dig mer om olika sorter och dess olika ståndort, uttryck och egenskap.

Till toppen