Plantera så här

Rätt växt till ditt projekt

Plantera så här

För träd, med undantag Salix och Populus, är för djup plantering mycket skadlig. Det är även det vanligaste felet som begås i samband med plantering. En viktig regel är att hellre plantera för grunt än för djupt.

Trädens planteringsnivå beror på hur växtbädden är beskaffad. Är växtbäddens botten luckrad eller består av ditförd jord måste du tänka på att jorden sätter sig och att trädet med tiden kommer att sjunka.

Trädet ska planteras så högt att det inte hamnar under omgivande marknivå när jorden har satt sig. Oftast brukar 5–10 cm ovan mark vara lagom.

Det som händer när träden planteras för djupt är att rötterna inte får tillräckligt med syre och dör till slut av koldioxidförgiftning. Träd som sjunker drabbas till slut av samma dilemma, men här bildas även en grop runt stammen där vatten samlas. Vattnet fryser under vintern till is och kan bilda en skorpa som kan skada trädets bark. Att vattnet om hösten inte dräneras bort gör att träden invintrar sämre och kan skadas av frost.

Undantag när det gäller planteringsdjup är arter av Salix och Populus, som bör planteras 10–15 cm djupare än vad de stått i plantskolan för en lyckad etablering. Detta tack vare att de har en förmåga att bilda nya adventivrötter från stambasen när den täcks av jord. De planteras med rothalsen respektive förädlingsstället ca 10cm under markytan.

Planteringsdjup - Råd och Tips. Stångby Plantskola
PLANTERINGSTID

Planteringstiden skiljer sig beroende på om det är rotklump, barrot, krukodlat eller företablerat. Se respektive avsnitt.

BEVATTNING

För att det ska gå lätt att vattna trädet kan en bevattningsficka anläggas. Ett annat bra sätt är att använda sig av vattenpåsar såsom ”Treegator”, som rymmer ca 70 liter och som sakta släpper ut vattnet så att allt vatten kommer rötterna tillgodo. Vid plantering av större träd (över 20–25) kan det vara en fördel att använda fler påsar per träd. Vattna alltid igenom jorden ordentligt vid plantering.

TRÄDSTÖD

Se artikel om trädstöd »

PLANTERINGSANVISNINGAR

Nedan finner du olika planteringsanvisningar beroende på om det är barrot, rotklump eller företablerat.

Stångby plantskola. Råd och tips. Plantering av barrotade träd.

Plantering av barrotade träd

Läs mer »

Stångby plantskola. Råd och tips. Plantering av barrotade träd.

Plantering av krukodlade och företablerade träd

Läs mer »

Stångby Plantskola, Råd och Tips. Plantering av träd och buskar med rotklump.

Plantering av träd och buskar med rotklump

Läs mer »

Stångby Plantskola, Råd och Tips. Plantering av krukodlade buskar och perenner samt barrotade buskar och häckplantor

Plantering av buskar, perenner och häckplantor

Läs mer »

Vilken växt passar ditt projekt?

Funderar du på vilken växt som skulle passa till ditt projekt?

Förkovra dig i vår katalog och lär dig mer om olika sorter och dess olika ståndort, uttryck och egenskap.