Miljö och socialt ansvar

Vi tar hållbarhetsfrågorna på allvar!

Miljö- och hållbarhet är viktiga frågor för oss på Stångby Plantskola och vi vill bidra till en hållbar framtid på en frisk och levande planet. Detta gör vi genom hög kompetens, ständiga förbättringar och genom att vi vid varje enskilt beslut strävar efter att minimera vår miljöpåverkan.  

Vi minimerar resursanvändningen i verksamheten genom att i första hand återanvända, i andra hand återvinna material och i tredje och sista hand välja energiåtervinning. Stångby plantskola har en miljöpolicy som gäller alla anställda och förtroendevalda, även den som tillfälligt representerar företaget. 

Miljöpolicyn tillämpas i den dagliga verksamheten genom att vara vägledande i våra beslut gällande resor, inköp, transporter, fordonspark, och kapitalinvesteringar. Till exempel så är all vår el från förnybara källor och våra egna lastbilar kör på miljödiesel. Vi strävar efter en helt fossilfri maskinpark och redan idag drivs största delen av den av el eller miljödiesel. 

Arbetet med att ytterligare förbättra vårt miljöarbete sker kontinuerligt och fastlagda policydokument utvärderas regelbundet. För att följa upp och utveckla arbetet sätts mål och nyckeltal som följs upp årsvis. 

Stångby plantskola har IP Sigills certifiering för Arbetsvillkor och Plantskoleväxter, med tillval Klimat. Vi är även klassade som Bra miljöval enligt Naturskyddsföreningens miljömärkning.   

Stångby Plantskola. IP Sigill, svenskt sigill. Certifiering Prydnadsväxter och plantskola.

IP-Certifiering av prydnadsväxter och plantskola

Stångby är en av Sveriges första IP-certifierade plantskola, en oberoende standard för kvalitetssäkring för produktion av bland annat prydnadsväxter. En kvalitetssäkring som genomsyrar hela kedjan från primärproduktion till förädling. Denna certifiering hjälper oss att ytterligare förbättra vårt miljöansvar på bred front, dels genom att minimera användandet av kemiska preparat, dels genom att förbättra vår arbetsmiljö. Det gör att både säljare och köpare kopplade till Stångby Plantskola kan känna sig trygga.

Läs mer om IP-certifiering Prydnadsväxter här

Stångby Plantskola. IP Sigill, svenskt sigill. Klimat certifierad.

Tillval Klimatcertifiering

Vi är stolta över att inte bara uppfylla kraven för IP-certifieringen Prydnadsväxter, utan också tillvalet Klimatcertifiering. Det innebär att vi arbetar aktivt med ytterligare åtgärder för att minska påverkan på klimatet. Bland annat använder vi bara el märkt Bra Miljöval, vilket innebär att elen är den mest hållbara som finns i dagsläget. Bra Miljöval ställer hårda krav på hur elen produceras och jobbar för att påverkan på miljön från elproduktion ständigt ska minska. Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera energianvändningen och bedriver arbete med att ersätta fossilt bränsle mot förnybart bränsle. Dessutom tankas alla våra egna lastbilar med miljödiesel HVO100.

Läs mer om Tillval Klimatcertifiering här

Läs mer om Bra Miljöval här

Stångby Plantskola. IP Sigill, svenskt sigill. Certifierade arbetsvillkor.

IP-Certifiering av Arbetsvillkor

Stångby är unikt i plantskolebranschen med vad gäller att ha medarbetare där majoriteten är tillsvidareanställda. Att inte friställa personal över vintern ger en långsiktig trygghet för både företaget och dess anställda. Vi har tillsammans med fackförbundet arbetat fram ett anställningsavtal som är till gagn för alla parter. Vi sysselsätter även ett fåtal säsongsanställda som garanteras avtalsenliga löner. Allt vårt målmedvetna arbete inom detta område har gjort att vi är en av de första plantskolor som blivit certifierade enligt IP-arbetsvillkor 2017:2.

Läs mer om IP-certifiering Arbetsvillkor här

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.