Vad innebär busk?

2022-04-18T20:50:13+01:00

För buskar (busk) gäller att växterna ska uppnå för arten specificerad diameter (plantans diameter) eller grenlängd samt bestå av för arten specificerat minsta antal grenar och levereras i för arten angiven minsta krukstorlek. Vänd er till sida 60-65 i LRFs Kvalitetsregler för plantskoleväxter för att se vad som gäller för respektive art.

För städsegröna buskar gäller även att bladverket ska vara fritt från brännskador och andra permanenta defekter.

Storlekarna anges som krukstorlek (till exempel C3,5), bredd eller topphöjd (till exempel 30-40 co) beroende på sort. Storlek för lövfällande buskar anges oftast i krukstorlek (och blir där efter solitärbuskar) medan storleken för vintergröna buskar vanligen anges med topphöjd (th) för upprättväxande sorter och bredd (br) för krypande/bredväxande sorter. Vanligaste kvalitén för buskar i handeln är Busk C3,5.

Olika-vaxtkvaliteter

Från vänster:
Flergrenig: Flera grenar utan sidoskott direkt från roten.
Huvudgren/sidogrenar: En genomgående stam med sidogrenar eller en uppbunden huvudgren med sidogrenar.
Buskig: En planta utan väldefinierad huvudstam. Sidoskott kommer ofta från en central punkt, men även från andra ställen. Fler och mindre skott än hos den förgrenade. Buskiga plantor döljer oftast krukan, förutom då de anges ha en diameter som är mindre än krukans.
Förgrenad: En planta med sidoskott antingen från en huvudstam eller från en central punkt. Tydliga huvudgrenar och relativt få mindre sidoskott.

Illustration: Ludvig Welander

Läs gärna mer om detta i LRF’s Kvalitetsregler för plantskoleväxter, det är ett dokument som är väldigt bra att ha koll på när ni ska navigera bland kvaliteter och storleksangivelser.   

Vad innebär busk?2022-04-18T20:50:13+01:00

Vad innebär ungträd (Utr)?

2022-04-05T19:56:18+01:00

Träd som inte uppnått de fastställda kvalitetskraven för högstamsträd (Hst) eller stambuskträd (stbu) benämns som ungträd (Utr), det är alltså en spädare och mindre bearbetad kvalitet. Ungträd sorteras i storleksintervall baserat på topphöjd (th). Vanligaste storleksintervall är 125-150 cm, 150-200 cm, 200-250 cm men även 250-300 cm kan förekomma. Carpinus betulus och Fagus sylvatica är mer svagväxande och finns som mindre ungträd, t.ex. 80-100 och 100-125, samt sorteras i 25 cm intervall i storlekarna 125-150 till 175-200.

Minsta krukstorlek är 10 liter, undantaget Carpinus betulus och Fagus sylvatica som får säljas i 3 liter. Ungträd ska ha en tydligt genomgående rak stam med en i förhållande till längd och odlingssystem naturlig tjocklek, samt en för art, storlek och ålder normal och jämnt fördelad sidoförgrening.

Ungtrad

Ungträd (Utr) av olika arter, från vänster: Sorbus, Fagus, Acer.

Illustration: Ludvig Welander

Vad innebär ungträd (Utr)?2022-04-05T19:56:18+01:00

Vad innebär stambusk (stbu)?

2022-04-18T19:15:41+01:00

Stambuskträd (stbu) är träd som är odlade på extra stort avstånd, är minst tre gånger omplanterade och som inte har stammats upp. De har en tydlig genomgående rak stam med en naturlig sidoskotts- eller grenbildning som är jämnt fördelad. Nedersta grenvåningen får ligga högst 80 cm ovanför markytan (undantaget Betula spp). Storleken anges med antal omplanteringar och stamomkrets (so) mätt en meter över marken. Minsta storlek är 10-12 cm och minsta topphöjd (th) är 250 cm. Storlekar upp till 250 cm anges istället som ungträd.

Vanligast förekommande som stambusk är arter som naturligt får en utveckling med bibehållna lågt sittande grenar eller som inte naturligt utvecklar en stam med hög krona. Exempel på arter/sorter lämpliga till stambusk är Alnus spp, Betula spp, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Populus tremula ’Erecta’, Pterocarya fraxinifolia och Quercus robur ’Fastigiata’.

Det kan ibland råda viss begreppsförvirring gällande när det ska kallas sol eller stbu. Huruvida växten hamnar i den ena eller andra kategorin styrs till största delen av hur växten växer naturligt.

Stambusk

Stambuskträd (stbu) odlat i Air-Pot® (AP).

Illustration: Ludvig Welander

Vad innebär stambusk (stbu)?2022-04-18T19:15:41+01:00

Vad innebär solitär (sol)?

2022-04-05T20:12:29+01:00

I LRF kvalitetsregler för plantskoleväxter delas solitärerna in i två kategorier: flerstammiga träd (flst) samt solitärbuskar (sol). Benämningen solitär omfattar i handel båda kategorierna.

Solitärbuskar är buskar som odlats på stort avstånd till extra stora och fina exemplar. De ska bestå av minst tre kraftiga och förgrenade huvudgrenar som börjar max 30 cm ovanför markytan och ska vara fackmannamässigt beskurna.

Flerstammiga träd har flera stammar och får på sikt ett utpräglat trädaktigt växtsätt. Dessa måste ha minst tre huvudstammar där förgreningen får ligga max 40 cm ovanför marknivån. Flerstammiga träd ska odlas på stort avstånd och ska vara fackmannamässigt beskurna. Inom några släkten kan minst tre ungträd planteras ihop för att uppnå flerstammighet. Det gäller för Acer saccharinum, Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula spp och Sorbus spp.

Solitär (sol) av barrväxter behöver inte ha tre välriktade grenar, men ska i förhållande till art/sort vara väl förgrenade från basen och ha en väl utvecklad förgrening. De ska även vara omplanterade en gång ytterligare på extra stort avstånd. I vissa fall kan även enstammiga individer anges som sol, detta gäller vanligtvis barrväxter, till exempel Mateseqoia spp, Picea spp och Thuja spp.

Storlekarna sorteras efter topphöjd (th). Storleksintervallen beror på respektive arts eller sorts växtkraft. Svagväxande sorteras i storleksintervallen 80-100, 100-125, 125-150, 150-175, 175-200 cm. Mera kraftigväxande sorteras i intervallen 125-150, 150-200, 200-250, 250-300, 300-350 och 350-400, 400-500 cm.

flerstammigt-trad-air-pot

Flerstammigt träd odlat i Air-Pot® (AP).

Illustration: Ludvig Welander

Solitarbuske-rcc

Solitärbuske (sol) odlat i en Root Control Container (RCC).

Illustration: Ludvig Welander

Vad innebär solitär (sol)?2022-04-05T20:12:29+01:00

Vad innebär Halvstam Premium?

2022-04-05T20:17:26+01:00

Halvstam Premium är fruktträd med en stamhöjd (sh) på runt 120 cm och en stamomkrets (so) på minst 10 cm. Träden odlas uteslutande på Stångby. Kvalitén syftar till att kunna erbjuda en produkt med bättre balans mellan stam och krona. Kvalitén är anpassad till både offentlig miljö såväl som privata trädgårdar. Den mellanhöga stamhöjden gör att det är lätt att nå frukten och att en lätt kan klippa gräs runt trädet utan att stöta i grenar. Stamhöjden underlättar också för samplantering med exempelvis perenner om trädet står i en rabatt.

Stångby Halvstam Premium är en selektion av våra finaste fleråriga fruktträd som vi företablerar i Root Control Containers (RCC). Utbudet är ännu relativt begränsat, men kommer med tiden att bli mer omfattande.

Halvstam-premium-stangby

Halvstam Premium fruktträd odlat i en Root Control Container (RCC), med en stamhöjd (sh) på runt 120 cm och en stamomkrets (so) på minst 10 cm.

Illustration: Ludvig Welander

Vad innebär Halvstam Premium?2022-04-05T20:17:26+01:00

Vad är skillnaden mellan klump (K) och företablerad kvalitet (AP/RCC)?

2023-02-28T13:32:40+01:00
air-pot-rcc-klump

De olika kvaliteterna från vänster: Air-Pot® (AP), Root Control Container (RCC), Klump (K).

Illustration: Ludvig Welander

Klumpodlad kvalitet (K)

Ett klumpodlat (K) träd odlas på friland och omplanteras i den mån att en balans mellan fin- och huvudrötter uppnås. Vid den sista uppgrävningen i plantskolan förses rötter och dess omgivande jord av en jutesäck samt med trådkorg vid behov. Den uppgrävda jordklumpen är vid det laget genomrotad och fast samt tål hantering i flera led. För att trådkorgen inte ska hindra trädets fortsatta tillväxt efter plantering består den av material som är nedbrytningsbart och som därför inte behöver tas bort från klumpen vid plantering, men lossa den gärna och vik ner den i trädgropen innan den fylls igen.

Grävning kan endast ske under den tid på året som växten är i vila, dvs ej är vegeterad. Detta kallas i branschen för klumpsäsong.

Företablerad kvalitet (AP/RCC)

Frilandsodlade träd i mindre storlekar grävs barrotade och sätts i Root Control Container (RCC). RCC är en slitsad kruka med undulerad kant som bryter rotsnurr och ger rötterna större tillgång till syre, vilket bidrar till kraftig tillväxt och god kondition.

Större träd grävs med klump (K) och planteras i en så kallad Air-Pot® (AP). AP är en perforerad plastmatta som sveps i en ring runt rotklumpen och fylls med odlingssubstrat. När rötterna växer ut i ringens hål luftpinceras de kontinuerligt medan plantan växer. Rötterna förgrenar sig då kraftigt innanför ringens kant och kan därför ta upp en stor mängd vatten direkt efter plantering.

Vid leverans av företablerad kvalitet avlägsnas AP ringarna och RCC krukorna för att återanvändas på plantskolan. I stället förses rotklumparna, likt klumpodlade träd, med jutesäck och trådkorg.

Det finns flera fördelar med företablerade träd. Stressen under etableringsfasen minskar, eftersom större delen av finrötterna behålls intakta. AP och RCC kan därmed levereras hela året utan risk för torkskador, förutsatt att de vattnas ordentligt under etableringen. Man vet också på förhand hur stor rotklumpen är, vilket kan underlätta mycket vid förberedandet av växtbädden, och vid behov kan rotklumpens storlek anpassas till rådande förhållanden (detta behöver förbeställas med god framförhållning).

Träden genomgår en omfattande kvalitetskontroll under företableringen och deras fysiologiska kondition gynnas av den kraftiga tillväxten. De har mycket goda energireserver när de levereras.

Vad är skillnaden mellan klump (K) och företablerad kvalitet (AP/RCC)?2023-02-28T13:32:40+01:00

Vad innebär Air-Pot® (AP)?

2023-02-28T13:26:15+01:00

Air-Pot® (AP) är ett produktionssystem ovan jord som företablerar växten i ett odlingssubstrat som är avgränsat med en perforerad plastvägg, en så kallad Air-Pot®.

Den perforerade plastväggen förhindrar rotsnurr och har många små luftöppningar som gör att rotspetsen torkar ut (luftpincering) vilket bidrar till en ökad tillväxt av finrötter. Detta ger ett kompakt välförgrenat rotsystem med alla finrötter väl skyddade och hela rotsystemet är intakt vid leverans.

Klumpens volym skall stå i relation till växtens art och storlek och vara väl genomrotad vid leveranstillfället. Klumpen ska skyddas av väv och nät om det är nödvändigt för att klara hanteringskedjan.

Tradklump-air-pot

Ett träds klump odlad i en Air-Pot® (AP) med dess perforerade plastvägg

Illustration: Ludvig Welander

Vad innebär Air-Pot® (AP)?2023-02-28T13:26:15+01:00

Vad innebär Root Control Container (RCC)?

2022-04-05T19:16:49+01:00

Root Control Container är en kruka speciellt utformad för plantskoleproduktion, där kanterna är slitsade för att förhindra rotsnurr.

Företablering i RCC stärker plantan genom att bidra till kraftig tillväxt och ett välförgrenat rotsystem. Odlingssubstratet är helt genomrotat och växten levereras utan krukan, som håller i många år och återanvänds i plantskolan.

Vid leverans emballeras istället klumpen med juteväv, som avlägsnas innan plantering. RCC är inte beskrivet i LRFs Kvalitetsregler för plantskoleväxter, men följer samma princip som RCB (root control bag) avseende kvalitet.

RCC

Root Control Container (RCC) med dess slitsade kanter.

Illustration: Ludvig Welander

Vad innebär Root Control Container (RCC)?2022-04-05T19:16:49+01:00

Vad innebär klump (K)?

2022-04-19T10:23:19+01:00

Klumpad kvalitet innebär att rotsystemet är i en fast och naturlig, genomrotad fuktig klump av jord eller torv. Rotklumpens storlek skall stå i relation till växtens storlek.

Växter med klump skall vara omplanterade tillräckligt ofta för att vid uppgrävning ge en stabil klump med en god balans mellan huvudrötter och finrötter. Klumpen ska skyddas av väv och ibland även trådkorg i ogalvaniserat stål.

Rotklumpen på solitärväxter och träd skall vara tillräckligt hård och fast för att tåla hantering i flera led. Klumpväv och trådkorgar måste bestå av material som förmultnar/rostar bort efter planteringen och som inte hindrar fortsatt tillväxt.

Klump-jutevav-tradkorg

Klump hos ett klumpgrävt träd med jutesäck och trådkorg runt.

Illustration: Ludvig Welander

Vad innebär klump (K)?2022-04-19T10:23:19+01:00

Titel

Till toppen