Vad innebär barrot?

2022-04-05T19:30:34+01:00

Barrotade växter kommer som namnet antyder med nakna rötter, dvs utan substrat och paketering. De har tagits upp ur sitt odlingsmedium (vanligtvis från friland) efter växtperiodens slut på hösten eller före skottutvecklingen startar på våren. Barrotsväxter följer samma säsongscykel som klump (K) och skall vara utan skott- eller rotutveckling efter upptagningen. För tidigt vegeterande växter som till exempel Lonicera ssp, Malus spp, Prunus padus, Ribes spp, Rosa spp, Sorbus spp med flera tillåts begränsad skottutveckling men ej påbörjad längdtillväxt, dock högst 3 cm. Det är främst häckplantor och rosor som saluförs som barrot.

barrotsplanta-hackkvalitet

Barrotsplanta av häckkvalitet.

Illustration: Ludvig Welander

barrot

Rotsystemet hos ett barrotat träd så som det kan se ut innan det sätts på företablering hos oss.

Illustration: Ludvig Welander

Vad innebär barrot?2022-04-05T19:30:34+01:00

Vad innebär container (C, Co)?

2023-02-28T13:34:46+01:00

Containerodlade (C eller Co) växter odlas i behållare av hårdplast, plastfolie, biomaterial eller liknande och levereras i denna med odlingssubstratet genomrotat. Omplantering skall ha skett minst vartannat år och rotsnurr av förvedade rötter skall inte förekomma. Krukans volym skall stå i relation till växtens art och storlek, samt vara anpassad så att vattenförsörjningen är tryggad under en hanteringsperiod (till exempel transport plantskola – plantskola – slutkund). Odlingssubstratet ska fylla krukan till en rimlig nivå från kanten och växterna skall vara centralt och rakt placerade i krukan.

Containerodlade växter (kallas även krukodlade) ska märkas med ”C” eller ”Co” följt av storleksangivelse på containern angivet i liter. Ex: C3,5 = container/kruka á 3,5 liter. För krukor som har en maxstorlek på 1,5 liter är det också tillåtet att ange krukstorleken som ett P (för Pot) följt av en siffra. Denna siffra anger sidomåttet på krukan i överkant i cm på en kvadratisk kruka. Ex: P9 = Pot/kruka som är 9×9 cm.

Kruka-container

Släta krukor/containrar i olika storlekar.

Illustration: Ludvig Welander

Vad innebär container (C, Co)?2023-02-28T13:34:46+01:00

Hur höga är träden?

2022-03-22T09:24:33+01:00

Storleken för högstamsträd (Hst) anges i cm stamomfång 1 m upp på stammen, och det som regleras i kvalitetsreglerna är kronuppbyggnad samt stamhöjd (sh). Stammen är ca 2 m hög innan kronan börjar och totalhöjden beror helt på kronans utformning, vilken varierar mellan arter. Starkväxande arter med stark apikal dominans kan vara 6-7 m höga i stl. 20-25, medan toppympade arter med nedåtväxande krona inte bygger så mycket mer än stammen på höjden. En tumregel är att högstamsträd med uppåtväxande krona sällan är lägre än 4 m ens i de mindre storlekarna.

Hur höga är träden?2022-03-22T09:24:33+01:00

Vad innebär depåklump (dk)?

2022-03-22T08:49:03+01:00

Depåklump (dk) är ett odlingssystem för företablering som möjliggör att plantera växter under en längre period av året. En växt odlad på friland grävs upp som klump och klumpen emballeras sedan med en en till två cm tjock väv av naturfiber samt en trådkorg. Växten får sedan stå ovan mark. I rotklumpen sker då en nytillväxt av finrötter som luftpinceras när de växer ut i väven av naturfiber. Odlingssystemet ger rotklumpar genomvävda med många och väl skyddade finrötter. Klumpen ska vara väl genomrotad med mycket finrötter vid leveransen och dess volym ska stå i relation till växtens art och storlek. Klumpen planteras med intakt emballering.

Den avgörande skillnaden mellan en depåklump och AP (Air-Pot®) är att rötterna i en depåklump aldrig hittar något meningsfullt medium att kolonisera. Rötterna letar tills de når den torra luften utanför kokosmattan och torkar in. En företablering i AP innebär luftpincering i kombination med näringsrikt odlingssubstrat, vilket hjälper den att försörja ovanjordiska delar med vatten och näringsämnen. Detta ger bättre förutsättningar för kraftig tillväxt och uppbyggnad av energireserver i stam och huvudrötter och växtens kondition förbättras avsevärt under säsongen.

Vad innebär depåklump (dk)?2022-03-22T08:49:03+01:00

Vilka rotkvaliteter finns det?

2022-04-18T20:05:39+01:00

Rotkvalitet baserar sig på odlingssystem, upptagningssätt och paketeringmetod.  De vanligast förekommande rotkvaliteterna är klump (K), container (Co), Root Control Container (RCC), Air-Pot® (AP) och barrot.

Olika-rotkvaliteter

Från vänster: Kruka/container (C, Co), Root Control Container (RCC), Air-Pot® (AP), klump (K) och barrot.

Illustration: Ludvig Welander

Vilka rotkvaliteter finns det?2022-04-18T20:05:39+01:00

Hur mäts de olika kvaliteterna?

2024-05-27T07:58:55+01:00

Stamhöjd (sh) mäts i cm från rothalsen till den nedersta krongrenen. Det anges för exemplar där stamhöjden avviker från standard.

Stamomkrets anges i cm och mäts mitt på stammen på uppstammade träd med en stamhöjd lägre än 180 cm. På träd med stamhöjd (sh) från 180 cm och uppåt mäts den 1 meter ovanför rothalsen. Storlekarna för högstamsträd (Hst) anges med detta mått.

Totalhöjd/topphöjd (th) mäts i cm från rothalsen till toppen av plantan med undantag för vissa barrväxter där totalhöjden vanligen mäts till hälften av toppskottet. Storlekarna för solitärer och vissa buskar anges med detta mått.

För brett växande växter anges storleken med bredden mätt i cm. För växter med regelbunden form mäts största bredd. För växter med oregelbunden form anges bredden som medelvärdet av största och minsta uppmätta bredd. Huruvida måttspannet som anges är topphöjd eller bredd anges inte i beteckningen, utan är underförstått utifrån vilken art det gäller.

Antal grenar: räknas för buskar vid förgreningen ovanför rothalsen. För träd räknas inte toppskottet in i antalet grenar. Vad som är ett godkänt antal grenar för buskar varierar mellan arter.

Hur-mats-ett-trad

Bilden visar hur och var de olika måtten görs på ett träd.

Illustration: Ludvig Welander

Läs gärna mer om detta i LRF’s Kvalitetsregler för plantskoleväxter, det är ett dokument som är väldigt bra att ha koll på när ni ska navigera bland kvaliteter och storleksangivelser.

Hur mäts de olika kvaliteterna?2024-05-27T07:58:55+01:00

Vad innebär högstam (Hst)?

2024-05-27T07:54:21+01:00

Beteckningen högstam (Hst) omfattar träd som har en stamomkrets på åtta cm eller större, och en stamhöjd (sh) på minst 200 cm (alléträd), 180 cm (prydnadsträd) eller 160 cm (fruktträd). För barrträd gäller 120 cm förutsatt att kronuppbyggnaden är sådan att stammen kan höjas efterhand.

Andra stamhöjder än de ovan nämnda kan förekomma och ska då anges i storleksbeteckningen. Stamhöjden får dock ej höjas mer än att den naturliga balansen mellan stamhöjd och kronstorlek bibehålls. Är trädet toppförädlat (tf), det vill säga inympat på en hög grundstam, ska detta anges i beteckningen.

Kronan ska vara väl samlad och dess storlek ska stå i proportion till stamomkretsen. Det finns växter som på grund av sitt oregelbundna växtsätt inte kan uppfylla kraven ovan som ändå får räknas som högstamsträd, till exempel Acer griseum, Celtis occidentalis, Juglans mandshurica och Maackia amurensis och Ginkgo biloba.

Läs gärna mer om detta i LRF’s Kvalitetsregler för plantskoleväxter, det är ett dokument som är väldigt bra att ha koll på när ni ska navigera bland kvaliteter och storleksangivelser.

Vad innebär högstam (Hst)?2024-05-27T07:54:21+01:00

Vad innebär häckelement/häckmodul?

2022-03-22T09:16:51+01:00

Häckelement, även kallat häckmoduler, saluförs per löpmeter i modulsystem med flera plantor i varje modul. Denna kvalitet ger ett färdigt resultat redan vid plantering. Substratet ska vara genomrotat och häckplantorna skall vara sammanvuxna och klippta i sidor och i förekommande fall även toppklippta. Häckelementens storlek anges i topphöjd och längd.

Vad innebär häckelement/häckmodul?2022-03-22T09:16:51+01:00

Vad innebär färdig häck (fh)?

2022-04-18T19:36:55+01:00

Färdig häck (Fh) är extra kraftiga häckplantor. Observera skillnaden med häckelement som är moduler som specialodlats för att ge en färdig och stabil häck direkt vid planteringen.

Färdig häck (Fh) levereras som enkelplantor, vanligtvis med klump. Denna kvalitet ger ett försprång i uppbyggnaden av häcken då mycket av arbetet redan är gjort i plantskolan. De ska vara stabila nog att bära upp grenverket utan stöd. Enkelplantorna ska vara tillräckligt uppbyggda, för att efter en växtsäsong med en för arten normal tillväxt och utveckling, vara sammanvuxna upp till angiven höjd.

Storleken anges med höjdbeteckning som anger topphöjd (th). Det ska framgå om toppskottet toppats (T) vid angiven höjd eller är genomgående (ingen markering). Arter och sorter med genomgående stam (till exempel Carpinus betulus och Fagus sylvatica) ska ha en rak stam med många jämnt och allsidigt fördelade sidoskott upp till angiven höjd för häcken. Arter och sorter med buskigt växtsätt (till exempel Ligustrum vulgare ’Atrovirens’) ska ha rikt med stabila huvudgrenar, vara uppbyggnadsbeskurna och klippta längs sidorna.

Olika-vaxtkvaliteter-fardig-hack

Från vänster: Färdig häck i kruka och färdig häck grävd med klump.

Illustration: Ludvig Welander

Vad innebär färdig häck (fh)?2022-04-18T19:36:55+01:00

Vad innebär häck?

2022-04-18T19:22:24+01:00

För häck gäller att växterna ska uppnå speciella minimikrav beträffande ålder, omplantering, förgrening och minsta topphöjd (th). Häck går att köpa som: Barrot, krukodlad (C, Co), täckrot (plugg) och som färdig häck (Fh).

För ungplantor, häck- och landskapsväxter uttrycks minimikvalitet bland annat som krav på förökningssätt, ålder och antal omplanteringar.

Barrotad kvalitet levereras som namnet antyder med nakna rötter, dvs utan behållare och odlingsmedium. Detta är den billigaste häckkvaliteten och även den vanligaste att beställa när det ska anläggas många löpmeter. Denna kvalitet kan endast levereras när växterna är i vila, mellan ca oktober och april.  För barrotat häckmaterial står kvalitén som minimikvalitet följt av önskad höjd. Ex. Carpinus betulus Häck 1/2 50-80. Barrotsplantor säljs i jämna 10-tal.

De vanligaste minimikraven för barrot är:

  • 1/0 = 1-årig fröplanta
  • 1/1 = 2-årig fröplanta, omskolad efter ett år
  • 1/2 = 3-årig fröplanta, omskolad efter ett år

Krukodlad (C, Co) häckkvalitet levereras i krukor och kan till skillnad från barrotskvaliteten levereras hela det tjälfria året. Häckplantorna bör vara omskolade och välförgrenade och storleken ska stå i proportion till krukans storlek. Odlingsbehållarens volym ska vara sådan att vattenförsörjningen är tryggad under en hanteringsperiod och odlingssubstratet skall vara väl genomrotat.

Täckrotsplantor (pluggplantor) är häckplantor som är sådda eller rotade direkt i odlingsbehållaren. Odlingsbehållarens volym ska stå i relation till växtens art, ålder och storlek. Detta är den kvalitén som är mest sällsynt i handel.

olika-vaxtkvaliteter-hack

Från vänster: Barrot, krukodlad (C, Co), färdig häck i kruka, färdig häck grävd med klump.

Illustration: Ludvig Welander

Vad innebär häck?2022-04-18T19:22:24+01:00
Till toppen