Vad innebär stambusk (stbu)?

Stambuskträd (stbu) är träd som är odlade på extra stort avstånd, är minst tre gånger omplanterade och som inte har stammats upp. De har en tydlig genomgående rak stam med en naturlig sidoskotts- eller grenbildning som är jämnt fördelad. Nedersta grenvåningen får ligga högst 80 cm ovanför markytan (undantaget Betula spp). Storleken anges med antal omplanteringar och stamomkrets (so) mätt en meter över marken. Minsta storlek är 10-12 cm och minsta topphöjd (th) är 250 cm. Storlekar upp till 250 cm anges istället som ungträd.

Vanligast förekommande som stambusk är arter som naturligt får en utveckling med bibehållna lågt sittande grenar eller som inte naturligt utvecklar en stam med hög krona. Exempel på arter/sorter lämpliga till stambusk är Alnus spp, Betula spp, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Populus tremula ’Erecta’, Pterocarya fraxinifolia och Quercus robur ’Fastigiata’.

Det kan ibland råda viss begreppsförvirring gällande när det ska kallas sol eller stbu. Huruvida växten hamnar i den ena eller andra kategorin styrs till största delen av hur växten växer naturligt.

Stambusk

Stambuskträd (stbu) odlat i Air-Pot® (AP).

Illustration: Ludvig Welander