Jag vill beställa Air-Pot® odlade träd, hur gör jag?

2023-02-28T13:29:39+01:00

Vill ni beställa ett Air-Pot® (AP) träd från vår odling kan vi i regel leverera inom tio arbetsdagar från det att ordern placeras. Letar ni efter något som vi inte har i vår odling för tillfället så företablerar vi gärna till er på beställning. Vi måste då ha er order senast under mars månad för att kunna leverera under hösten samma år.

Vissa trädarter som exempelvis Quercus och Pinus utvecklar sitt rotsystem långsamt och behöver gärna mer än en tillväxtsäsong (sommar) för att rota ut i AP. Även när ni behöver särskilt stora eller särskilt många träd är det tryggast med ett par tillväxtsäsongers framförhållning.

Kontakta någon av våra kundansvariga så hjälper de er.

Jag vill beställa Air-Pot® odlade träd, hur gör jag?2023-02-28T13:29:39+01:00

Hur reklamerar eller returnerar jag en vara?

2023-02-28T13:09:18+01:00

När växterna levereras till er är det viktigt att ni gör en mottagningskontroll, därefter övergår ansvaret för växterna till er som kund. Är det något ni inte är nöjda med i er leverans är det viktigt att ni kontaktar oss omgående, både för att vi ska kunna åtgärda felet så snart som möjligt, och för att kunna säkerställa att felet är orsakat av oss som leverantör. Det ankommer på er som kund att omedelbart efter avemballering besiktiga växterna och genom fotografering dokumentera eventuellt förekommande synliga fel.

Det är viktigt att en skriftlig reklamation görs till er kundansvarige omedelbart efter att ett fel upptäcks. Detta eftersom ni inte kan åberopa en plantskoleväxt som felaktig om detta inte gjorts i samband med att fel upptäckts eller borde ha upptäckts. Fristen (betänketiden) för att kunna göra ett reklamationsärende löper åtta dagar från mottagandet, detta med undantag av fel som består av bristande sortäkthet, där ansvarstiden är fem år från avtalad leveranstidpunkt. Med mottagande avses den tidpunkt då leveransen ankommit till den av er anvisade adressen.

Observera att vi inte tar något i retur annat än vid omleverans, då tar vi med returen i samband med att vi levererar ersättningsvaran.

Har ni upptäckt fel i er leverans, eller har ytterligare frågor angående reklamation? Kontakta någon av våra kundansvariga så hjälper vi er.

Hur reklamerar eller returnerar jag en vara?2023-02-28T13:09:18+01:00

Vad gäller för reklamationer?

2022-03-22T08:14:20+01:00

Som påföljd för fel som faller inom Stångby Plantskolas ansvar ska i förstahand en bedömning göras om felet kan avhjälpas, och om så inte är fallet sörjer Stångby Plantskola för omleverans. I den mån omleverans inte kan ske under aktuell säsong har ni som kund i stället rätt till prisavdrag motsvarande priset för den eller de felaktiga plantskoleväxter leveransen omfattat.

I de fall omleverans inte kan ske under aktuell säsong och antalet felaktiga plantskoleväxter svarar för en så väsentlig del av leveransen att det medför en betydande olägenhet för er som kund att stå fast vid köpet, har ni rätt att häva leveransen i dess helhet. Stångby Plantskolas skadeståndsansvar är i sådant fall begränsat till beloppet motsvarande överenskommet pris för leveransen, alternativt det lägre belopp som köparen dittills betalat för leveransen.

Vi lämnar ingen etableringsgaranti för andra varor än för Stångby Premium produkter. Även om planterings- och skötselinstruktioner följts, så kan skador uppstå av bland annat luft och vattenföroreningar, växtnäringsbrist, felaktigt pH-värde i jorden, växtskadegörare med mera som ligger utanför Stångby Plantskolas ansvarsområde. Stångby plantskola ansvarar inte för fel som uppstått på grund av väderleksförhållanden.

För en fullständig beskrivning hänvisar vi till våra leveransvillkor.

Vad gäller för reklamationer?2022-03-22T08:14:20+01:00

Kan jag avboka eller ändra min order?

2022-03-22T08:17:24+01:00

Om ingen anmärkning är gjord inom fem dagar efter att orderbekräftelsen skickats ut så är ordern godkänd, därefter kan inga ändringar göras. Undantaget är tillägg, som med god framförhållning ibland kan göras till en befintlig order, men observera att detta inte är någon garanti.

Vid avbeställning av order inom fyra veckor från den planerade leveransen debiteras 75% av orderns totalbelopp.
Vid avbeställning av order inom 4-12 veckor från den planerade leveransen debiteras 50% av orderns totalbelopp.

Vill ni skjuta fram er leverans kan detta endast ske under förutsättningar att det inte innebär olägenheter för oss och utan risk för skador eller kvalitetsförsämring på växterna i fråga. Eventuella kostnader för skötsel och förvaring debiteras.

Kan jag avboka eller ändra min order?2022-03-22T08:17:24+01:00

Vad händer om den artikel jag beställt inte finns tillgänglig för leverans?

2023-02-28T13:15:29+01:00

Vi försöker oftast ge en tillgångsprognos redan i offertskedet, men om en offert görs i kalkylskede som kan vara flera år innan eventuell leverans är det extra svårt för oss att veta hur tillgången kommer se ut vid planerat utförande. Vi gör prognos så långt det är möjligt, för att ni som kund ska vara förberedd på när justeringar kan bli nödvändiga.

Finns sedan inte artikeln ni beställt tillgänglig presenterar vi ersättare som vi bedömer som likvärdiga, och hittar i samråd med er en lösning. Det kan handla om att justera storleken eller att gå över till en annan kvalitet, och finns inget likvärdigt av arten så för vi en dialog med er om andra arter/sorter som skulle kunna passa för ändamålet.

Vad det gäller perenner så fluktuerar tillgången mycket under säsongerna, och som ett hjälpmedel för att ge en överblick över vilka arter/sorter som finns för stunden har vi tagit fram “Veckans perennlista”. Den är ett särskilt bra hjälpmedel när det kommer till att hitta ersättare till artiklar som inte finns tillgängliga när ordern förbereds, den säger dock inte så mycket om hur tillgången kommer se ut några veckor framåt.

Vad händer om den artikel jag beställt inte finns tillgänglig för leverans?2023-02-28T13:15:29+01:00

Säljer ni till privatpersoner?

2022-03-22T08:12:27+01:00

Stångby Plantskola är en partiplantskola där kundkretsen i första hand är trädgårdsanläggare, kommuner, kyrkogårdsförvaltningar och yrkesanvändare.

Är du privatperson eller har ett företag utanför dessa branscher ber vi dig kontakta din lokala trädgårdsanläggare eller trädgårdshandel.

Säljer ni till privatpersoner?2022-03-22T08:12:27+01:00

Vilka perenner går att få tag på just nu?

2023-02-28T13:13:43+01:00

Perenner har korta odlingscykler, vilket medför att tillgången på perenner fluktuerar mycket under säsongerna. För att få översikt över vilka arter som finns på marknaden för tillfället, besök “Veckans perennlista”. Denna representerar tillgången under innevarande vecka och uppdateras en gång i veckan, så artiklar i listan kan ha sålt slut och fler kan ha tillkommit. Den ger en ögonblicksbild över tillgången, men ger ingen säker prognos över vad som kommer vara tillgängligt framåt i tiden. Vissa arter är mer säsongsbetonade än andra. Exempelvis så finns vårblommande växter så som Paeonia och Dicentra främst på våren. Detsamma gäller höstblommande plantor så som Rudbeckia, Echinacea och Hylotelephium som då finns i större sortiment under hösten.

Vilka perenner går att få tag på just nu?2023-02-28T13:13:43+01:00

Går alla växter få tag på?

2023-02-28T13:11:47+01:00

Nej, alla växter går inte att få tag på. Det finns tusentals olika sorters växter och många av dem förekommer inte i odling av olika anledningar, tex härdighet, friskhet, prydnadsvärde, odlingsbarhet och även efterfrågan. Vi utgår alltid från att kunna erbjuda det som kunderna efterfrågar. Sällsynta eller ovanliga arter kan vara svåra att få tag på, dels för att efterfrågan är låg och inte produceras i stora volymer, dels för att växten kan vara svårodlad och plantskolan väljer hellre att satsa på växter som har god tillväxt och är sjukdomsfria. Alla arter och sorter är heller inte möjliga att odla eller plantera i Sverige och finns därför inte på den svenska marknaden.

Flertalet arter är invasiva i svensk natur vilket gör att dessa inte får planteras eller odlas. Även sjukdomsdrabbade arter anses ibland inte längre som odlingsvärda och tas då ur produktion. Ett klassiskt exempel på en sjukdomsdrabbad art är almen som drabbades av almsjukan redan på 1950-talet. Almsjukan drabbade Sveriges almar hårt, särskilt söderut där alm endast kan ses på ett fåtal platser. Almsjukans spridning i Sverige gör att sjukdomsdrabbad alm inte längre odlas och därför inte går att få tag i.

Efterfrågan på E-certifierat växtmaterial är hög, vilket gör att det i perioder råder brist på flera sorter.

Att vara ute i god tid är alltid att föredra när det gäller att få tag på växter, då det ökar chanserna att få fram även mer ovanligt material. Det kan ta ett par tillväxtsäsonger att få fram det som önskas om det gäller vedartat material som inte är särskilt vanligt i odling.

När det kommer till lök är det bra att beställa under tidig vår för leverans under hösten, då det ökar chanserna att få just det ni efterfrågat. Det går såklart även bra att beställa under hösten, men tillgången är då begränsad. För att få reda på om just de växter du har tänkt plantera finns att få tag på, vänligen kontakta någon av våra kundansvariga.

Går alla växter få tag på?2023-02-28T13:11:47+01:00

Kan vi göra studiebesök i plantskolan?

2022-03-22T08:13:07+01:00

Ja! I mån av tid tar vi gärna emot kunder, företag eller studenter för studiebesök i vår plantskola. Vi tar dock inte emot privatpersoner. Vid ett studiebesök är det viktigt för oss att veta vad ni vill ha ut av studiebesöket, och det är även viktigt att boka ert besök med god framförhållning.

Under vårvintern eller försommaren tar vi mer än gärna med er runt på en tur i vår vackra plantskola. Under månaderna april, maj, oktober och november har vi som mest att göra och det kan då vara svårt att hitta en ledig tid för ert besök.

För att boka ett studiebesök vänligen kontakta någon av våra kundansvariga.

Kan vi göra studiebesök i plantskolan?2022-03-22T08:13:07+01:00

Hur får vi tag på er växtkatalog?

2022-03-22T08:12:56+01:00

Vår växtkatalog finns i digital version på vår hemsida.

Om ni önskar ett fysiskt exemplar av vår växtkatalog att ha på ert kontor eller liknande kan ni både hämta en hos oss på plantskolan, eller vid vårt Märstakontor, eller så kan vi skicka en till er. Vänligen kontakta en av våra kundansvariga så hjälper de er.

Hur får vi tag på er växtkatalog?2022-03-22T08:12:56+01:00
Till toppen