Vad gäller för reklamationer?

Som påföljd för fel som faller inom Stångby Plantskolas ansvar ska i förstahand en bedömning göras om felet kan avhjälpas, och om så inte är fallet sörjer Stångby Plantskola för omleverans. I den mån omleverans inte kan ske under aktuell säsong har ni som kund i stället rätt till prisavdrag motsvarande priset för den eller de felaktiga plantskoleväxter leveransen omfattat.

I de fall omleverans inte kan ske under aktuell säsong och antalet felaktiga plantskoleväxter svarar för en så väsentlig del av leveransen att det medför en betydande olägenhet för er som kund att stå fast vid köpet, har ni rätt att häva leveransen i dess helhet. Stångby Plantskolas skadeståndsansvar är i sådant fall begränsat till beloppet motsvarande överenskommet pris för leveransen, alternativt det lägre belopp som köparen dittills betalat för leveransen.

Vi lämnar ingen etableringsgaranti för andra varor än för Stångby Premium produkter. Även om planterings- och skötselinstruktioner följts, så kan skador uppstå av bland annat luft och vattenföroreningar, växtnäringsbrist, felaktigt pH-värde i jorden, växtskadegörare med mera som ligger utanför Stångby Plantskolas ansvarsområde. Stångby plantskola ansvarar inte för fel som uppstått på grund av väderleksförhållanden.

För en fullständig beskrivning hänvisar vi till våra leveransvillkor.