När är det säsong för klumpodlade (K) träd?

2022-03-22T08:31:42+01:00

Klumpsäsongen är uppdelad i två säsonger, en på våren och en på hösten. Vårsäsongen startar så fort tjälen gått ur marken och fortsätter fram tills blom- och bladutspring tar vid. En grundförutsättning vid grävning av träd på friland (dvs klump) är att växten EJ får vara vegeterad.

På hösten kan klumpodlade (K) träd grävas så fort träden har avslutat sin tillväxt och börjat invintra och grävning kan ske fram tills att tjälen går i jorden. När invintringen sker är artberoende, men det mesta kan grävas från v. 42-44, vissa arter tidigare och vissa arter senare.

Vintergröna växter kan i regel grävas ca två veckor tidigare och ca två veckor senare än lövfällande arter. För vintergröna växter som klump rekommenderar vi vårplantering då det tenderar att vara mer etableringssäkert.

Hur väderleken ser ut från år till år och var växten grävs gör att dessa siffror är föränderliga, vilket gör att det inte går att ange exakta start- och slutveckor.

När det inte är säsong för klump levereras växterna istället som containerodlade eller företablerade.

När är det säsong för klumpodlade (K) träd?2022-03-22T08:31:42+01:00

Vad väger en klump?

2022-03-24T20:48:12+01:00

Vikten på ett klumpat (K), Air-Pot®- (AP) eller Root Control Container- (RCC) odlat träd varierar beroende på vilken sorts träd det är samt odlingsmedium och vattenmättnad. Den största delen av trädets vikt utgörs av rotklumpen. Nedanstående tabell är riktlinjer på hur mycket ett träd beräknas väga vid leverans.

Vikt-och-storlekstabell
Vad väger en klump?2022-03-24T20:48:12+01:00

Hur gör vi med allt emballage?

2023-02-28T11:16:28+01:00

För att frakta växterna på ett säkert sätt, skydda växterna och lasta effektivt använder vi oss av olika typer av emballage. Här under kan ni läsa om de olika emballagen som används, vad de används till samt vad som gäller för respektive emballage.

Plastlåda
Används främst till perenner. En hyresavgift tas ut om plastlådan lämnas tillbaka, i annat fall debiteras full avgift.

Trälåda/Trähäck
Används framför allt till buskar. Debiteras till självkostnadspris.

Pallbotten/Europapall
Används bland annat till mindre solitärer (sol), perenner och ungträd (Utr). Debiteras till självkostnadspris.

Träd och större solitärer
Lastas löst och skyddas av jutesäckar. Ett metallnät håller ihop klumpen och kronorna binds in i den mån det är möjligt. Inbindningen av kronan görs med snöre och kallas tränsning.

CC-vagn
Används främst för inleverans till plantskolan. I undantagsfall levereras de ut till kund men då endast vid leverans av perenner och buskar som EJ kan levereras liggande i pall. Det är viktigt att alla CC-vagnar går i retur/hämtas av oss och att de då är kompletta med rätt antal hyllor.

Returer
Vårt producentansvar innebär att vi tar emot allt emballage som plastlådor, pallar och CC-vagnar etcetera som lämnas in till oss i retur. Vi hämtar returmaterial fraktfritt utom i de fall där det inte är ekonomiskt och miljömässigt försvarbart, men ni är självklart välkomna att själva lämna in det till oss. Material som går i retur skall vara rent från allt innehåll som till exempel jord, stenar och dylikt.

Avfall
Vi använder oss av emballage som är återanvändningsbart och som gärna får användas i kundens fortsatta arbete.

För att uppfylla kraven enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ska alla som bygger eller anlägger sortera det avfall som skapas. Återvinning ska ske av sådant som kan återanvändas och sortering av bygg- och anläggningsavfall ska ske på plats för att på så vis minska nedsmutsning. Om medföljt emballage inte längre ska nyttjas ska det hanteras som avfall och sorteras efter avfallsslag: plast samt trä. Inget trä är behandlat.

Hur gör vi med allt emballage?2023-02-28T11:16:28+01:00

Ska trådkorg och juteväv avlägsnas vid plantering?

2022-03-22T08:32:02+01:00

Trådkorgen och juteväven som omger klumpen ska sitta kvar under hela hanteringsprocessen fram tills det att trädet är placerat i den tilltänkta trädgropen. När trädet står helt rätt och inte längre behöver flyttas så klipp upp och vik ner stålnätet och juteväven i gropen. Nätet rostar bort på några år och väven bryts ner på bara några månader. Viktigast är att se till att den något tjockare stålvajern närmst stammen är uppklippt, denna kan annars strypa trädet när trädet växer sig större. Efter detta är gjort fylls gropen med jord så att klumpen täcks. På plantor odlade i Root Control Container (RCC) kan man ta bort allt emballage innan plantering.

Ska trådkorg och juteväv avlägsnas vid plantering?2022-03-22T08:32:02+01:00

Hur många trädstöd behövs och hur sätter jag dem?

2022-03-24T20:35:42+01:00

Förankrande trädstöd

Till träd större än storlek 14-16 rekommenderas tre stolpar, till mindre storlekar brukar två räcka. Dock kan stolparna även fylla funktion som påkörningsskydd, så det skadar inte att sätta tre även då de inte är absolut nödvändiga för själva uppbindningen.

Stolparna placeras utanför klumpen, minst 50 cm från stam, och slås ner i trädgropens terrass innan trädet placeras i gropen för att undvika skador på rotsystemet. För att stolparna skall stå stadigt rekommenderas att dessa slås ner minst 30 cm i terrassen. Banden sätts lämpligen på ca 80–100 cm höjd. Vid träd över 20–25 cm stamomkrets bör störarna stagas med träribbor.

Tradstod-forankrade

Stödjande trädstöd

Används ett stödjande trädstöd skall huvudstolpen placeras mot den förhärskande vindriktningen. Bind inte för högt upp utan tillåt vinden skapa viss rörelse i kronan, ca 60-80 cm under kronan är ofta lagom. Rotsystemet stimuleras av att kronan rör sig, men det är viktigt att ingen rörelse tillåts i rotklumpen då detta medför att finrötter går av och att trädet får svårare att etablera sig. Lämplig bindhöjd varierar beroende på trädets kvalitet, artens beskaffenhet och platsens vindintensitet. En liten kvalitet av exempelvis pil eller björk kan behöva bindas upp högre än 60 cm under kronan för att stå rakt.

Tradstod-stodjande

Du kan läsa mer om olika typer av trädstöd under Råd och Tips.

Hur många trädstöd behövs och hur sätter jag dem?2022-03-24T20:35:42+01:00

Titel

Till toppen