Jag vill beställa Air-Pot® odlade träd, hur gör jag?

2023-02-28T13:29:39+01:00

Vill ni beställa ett Air-Pot® (AP) träd från vår odling kan vi i regel leverera inom tio arbetsdagar från det att ordern placeras. Letar ni efter något som vi inte har i vår odling för tillfället så företablerar vi gärna till er på beställning. Vi måste då ha er order senast under mars månad för att kunna leverera under hösten samma år.

Vissa trädarter som exempelvis Quercus och Pinus utvecklar sitt rotsystem långsamt och behöver gärna mer än en tillväxtsäsong (sommar) för att rota ut i AP. Även när ni behöver särskilt stora eller särskilt många träd är det tryggast med ett par tillväxtsäsongers framförhållning.

Kontakta någon av våra kundansvariga så hjälper de er.

Jag vill beställa Air-Pot® odlade träd, hur gör jag?2023-02-28T13:29:39+01:00

Vilka fruktträd pollinerar vilka?

2022-03-22T07:57:23+01:00

För att en frukt ska bildas måste blommorna på trädet pollineras och befruktas, så när det kommer till att välja fruktträd i syfte att producera mycket frukt gäller det att ha koll på vilka fruktträd som pollinerar varandra. Dålig fruktsättning kan bero på att de andra fruktträden i närheten inte kan befrukta det önskade fruktträdet, men också på brist på pollinatörer.

Alla surkörsbär är självfertila vilket innebär att de kan befruktas av sitt eget pollen dvs. pollinering kan ske inom en enskild individ. Detta gäller även andra bär så som smultron, jordgubbar, vinbär, björnbär och hallon.

Flertalet fruktträd är däremot självsterila vilket innebär att de behöver korspollinering för att fruktsättningen ska bli riklig. Korspollinering innebär att pollen behöver komma in från en annan individ av samma art. Självsterila fruktträd bör därför planteras i antal om minst två, men gärna fler. Tänk på att välja sorter som blommar ungefär samtidigt så att de har möjlighet att dela pollen med varandra.

OBS! Vissa sorter är intersterila, vilket innebär att hela grupper av sorter inte kan pollinera varandra. Detta gäller framför allt äpplen och päron, men även en del sötkörsbär och plommon. Se våra pollineringsscheman för att få reda på vilka sorter som befruktar vilka. Samtliga pollineringsschema läses så att sorterna i ovankant lämnar pollen till sorterna i kolumnen till vänster som befruktas.

Vilka fruktträd pollinerar vilka?2022-03-22T07:57:23+01:00

Hur ser högstamsträdets utveckling ut på Stångby plantskola, från ympning till träd färdigt för leverans?

2023-02-28T11:34:09+01:00

Här nedan kommer en förenklad redogörelse för hur våra träds utvecklingsstadier ser ut fram tills det att ett högstamsträd (Hst) i storlek 12-14 är färdigt för leverans. Utöver nedan beskrivet utförs även mycket annat arbete, till exempel vattning, ytterligare beskärning, kvalitetskontroller med mera.

År -2: Förökning av grundstam hos extern underleverantör.

År -1 vår: Omskolning av grundstam hos extern underleverantör.

År -1 höst: Skörd av grundstam.

År 0 vår: Plantering av grundstam på friland.

År 0 höst: Okulering av ädelved på grundstam.

År +1 vår: Nackning av grundstam, okulanten börjar växa.

År +1 höst: Uppbundet spö, 1-2 m högt.

År +2 höst: Ungträd med sidogrenar stammas upp och toppas ned till ca 235 cm.

År +3 höst: Alléträd storlek 6-8 till 8-10 med ettårig krona. Toppen och sidogrenarna klipps in och trädet stammas upp.

År +4 höst: Skördeklart alléträd. Tvåårig krona med två grenvåningar. Storlek ca 10-12. Trädet stammas upp tidig höst och skördas efter invintring.

År +5 vår: Beskärning av rötter och krona. Omskolning till Root Control Container (RCC) eller Air-Pot® (AP)

År +5 höst: Inventering av salufärdigt allé/högstams-träd färdigt för leverans med storlek ca 12-14.

Hur ser högstamsträdets utveckling ut på Stångby plantskola, från ympning till träd färdigt för leverans?2023-02-28T11:34:09+01:00

Vad är luftpincering?

2022-04-18T20:19:07+01:00

Vid företablering av växter sätts de i perforerade behållare, tex. Air-pot® (AP) eller Root Control Containers (RCC). De små hålen i behållarna släpper in ljus och luft som gör att rotspetsen torkar ut, vilket kallas för luftpincering. Detta gör att rotspetsens apikala dominans bryts, och roten tvingas till ny förgrening. Metoden förhindrar inte bara rotsnurr, utan gör även att rotsystemet blir finförgrenat och bildar hög andel finrötter.

Luftpincering-i-Air-Pot

En Air-pot® (AP) med en insomning på hur rötterna letar sig ut genom de små hålen i den perforerade plastfilmen där ljus och luft gör att rotspetsen torkar ut, vilket kallas för luftpincering.

Illustration: Ludvig Welander

Vad är luftpincering?2022-04-18T20:19:07+01:00

Vad är pincering?

2022-04-19T08:04:15+01:00

Pincera = nypa av skott. Så kallas beskärning av färska skott som ännu inte blivit vedartade. Man kan säga att det är en motsvarighet till uppbyggnadsbeskärning fast för buskar, då det görs för att styra hur och var busken förgrenar sig samt hur den växer.

Kvalitetsreglerna anger hur många grenar en buske av en viss sort skall ha och det varierar beroende på art. Ett exempel på krav är minst fem välriktade grenar av minst 40 cm längd. Får växten växa som den vill kan den växa ojämnt eller bli spretig, så utan pincering kommer vissa buskar inte att uppfylla kvalitetskraven för buske (busk) eller solitär (sol).

Pincering

Här pinceras en växts färska skott av.

Illustration: Ludvig Welander  

Vad är pincering?2022-04-19T08:04:15+01:00

Vad är okulering?

2022-04-18T20:14:13+01:00

Okulering är precis som ympning en vegetativ förökningsmetod där vävnad transplanteras från moderplanta till grundstam. Att transplantera vävnad från en växt till annan är en flera tusen år gammal teknik och en mängd variationer av de tillvägagångssätt som beskrivs ovan har använts genom tiderna. Tidpunkten för okulering är avgörande för ett gott resultat. Arbetet sker i början av augusti när riset mognat och grundstammarnas bark fortfarande går lätt att lossa.

I stället för att transplantera en bit av ett skott (som vid ympning) sätter man endast in en bit bark med en knopp på; ett så kallat öga. Ögat placeras innanför barken på grundstammen.

Ögat skärs ut från ädelriset och veden under barkbiten avlägsnas. Därefter skärs ett T-snitt strax ovanför grundstammens rothals och ögat placeras försiktigt under barken. Det är viktigt att sårytorna hålls rena. Snittet tejpas med parafilm för att skydda mot smuts och uttorkning. Efter tre till fyra veckor har ögat växt samman med grundstammen. På våren innan växten påbörjar sin tillväxt ”nackas” grundstammen precis ovanför den nya knoppen. Detta gör att all tillväxt koncentreras till den okulerade knoppen som bildar en ny stam.

Detta är den förädlingsmetod som främst används av oss på Stångby plantskola.

I branschen används ofta ordet förädling när man talar om ympning och okulering. Detta kan uppfattas som lite förvirrande. Man skapar varken nya arter eller sorter med dessa tekniker så de är därför inte att likställa med växtförädling. Växtförädling innebär att man korsar plantor sexuellt eller på annat sätt överför gener mellan växter, vilket resulterar i en blandning av genetiska egenskaper med nya sorter som följd.

Okulering-vegetativ-forokningsmetod

Okuleringens olika steg, från vänster:

En bit bark med en knopp på; ett så kallat öga.
Ett T-snitt strax ovanför grundstammens rothals.
Ett försiktigt placerat öga i T-snittet precis under barken.
Ett tejpat snitt med okuleringslapp eller parafilm.

Illustration: Ludvig Welander

Vad är okulering?2022-04-18T20:14:13+01:00

Vad är ympning?

2022-04-19T08:08:26+01:00

Ympning är en teknik inom vegetativ förökning där en del av ett skott transplanteras från moderplantan till en rotad planta som kallas grundstam. Ympning sker på våren medan växten fortfarande är i vila och ännu inte har hunnit vegetera. Skottet som transplanteras kallas ymp. Tekniken resulterar i en planta med vävnad från två olika växter.

Grundstammen utgör rotsystemet och ympen bildar de ovanjordiska delarna. Vilken del stammen tillhör bestäms av placeringen av ympstället. På en så kallat toppförädlad planta ingår hela stammen i grundstammen medan en bottenförädlad planta har ympstället placerat strax ovanför grundstammens rothals vilket innebär att hela stammen tillhör ympen.

Grundstammens egenskaper kan göra det möjligt att odla en växt under mindre gynnsamma förhållanden, öka tillväxten samt skapa en högre sjukdomsresistens. Ympen eller ädelriset kommer från en moderplanta med önskvärda egenskaper som god smak, färg eller god sjukdomsresistens. Vävnaden från de båda växterna blandas aldrig utan möts och växer samman med en skarp gräns vid förädlingsstället.

Grundstammen och ympen behöver inte vara av samma art, men de bör vara nära besläktade, till exempel går det utmärkt att ympa ett plommonträd på en grundstam av persika. Kombinationer av ädelris och grundstammar i professionell odling är noga utvalda och väl beprövade. Grundstammar kan vara fröförökade eller vegetativt förökade exempelvis genom att göra avläggare.

I branschen används ofta ordet förädling när man talar om ympning och okulering. Detta kan uppfattas som lite förvirrande. Man skapar varken nya arter eller sorter med dessa tekniker så de är därför inte att likställa med växtförädling. Växtförädling innebär att man korsar plantor sexuellt eller på annat sätt överför gener mellan växter, vilket resulterar i en blandning av genetiska egenskaper med nya sorter som följd.

ympning

3 olika former av ympning, från vänster:  läggympning, skarvympning, barkympning

Illustration: Ludvig Welander

Vad är ympning?2022-04-19T08:08:26+01:00

Titel

Till toppen