Vad innebär det att en växt är certifierad med Grönt kulturarv®?

Varumärket Grönt kulturarv® har skapats för att göra det möjligt att lansera och saluföra odlingsvärt växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald (Pom). Pom är ett nationellt program för att bevara den genetiska mångfalden bland de odlade växterna och samordnas från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, men är ett nätverk där flera olika organisationer och myndigheter ingår. Dessa är till exempel friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, Fritidsodlingen Riksorganisation, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet.

Varumärket och certifieringen har tagits fram tillsammans med Elitplantstationen, E-planta ekonomisk förening och LRF Trädgård. Pom’s kriterier för att certifiera växter som Grönt kulturarv® är att det ska vara arter och sorter som odlats i Sverige 1940, 1950 eller 1960 – beroende på växtslag som har en väl dokumenterad historia. Även i Sverige framtagna sorter, eller spontant uppkommet material, som bedöms vara bevarandevärt oavsett ålder, kan certifieras.

För att en växtsort ska kunna saluföras under Grönt kulturarv® krävs att den ska finnas med i den Nationella genbanken. Läs mer på genbankens webbplats. För fröförökade sorter och potatis gäller att sorten ska finnas bevarad på NordGen.