Med naturen som förebild

Image Image Image

Peter Korn

Peter Korn har under de senaste åren gjort sig ett namn med många udda och storslagna kompositioner. Med avstamp i naturen går Peter via sin botaniska trädgård till att visa hur du skapar långsiktigt hållbara biotoper i det offentliga rummet.

Peter blandar konventionella perenner och ätliga växter med mer udda material. Dagen rymmer förutom inspiration, planteringstips och goda råd kring växtbäddkonstruktioner även egna övningar.

För mer  om Peter Korn, se www.peterkornstradgard.se eller hans bok Odling på växternas villkor (2012).

Kyrkogårdar - Träden i fokus

Image Image Image

Karin Sandberg/Johan Östberg

Välkommen till en dag där kyrkogårdens och det offentliga rummets träd står i centrum. Denna dag berör ämnen som trädplaner, trädvård, kulturhistoriska-, biologiska- och sociala värden hos träd i det offentliga rummet. Karin Sandberg från Länsstyrelsen Västmanland kommer tar upp frågetecken som rör regelverk kring det offentliga trädet där bland annat hon reder ut vilka lagar gäller och hur kan man förhålla sig till dom i sin dagliga verksamhet.

Johan Östberg är forskare och lärare på Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU. Sedan 2009 har han även drivit sina egna konsultföretag. Hans största drivkraft är att hjälpa den gröna branschen med förvaltningsfrågor kring träd och grönytor, främst där kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, bostadsföretag och konsultföretag är involverade.

Attraktiva grönmiljöer för det offentliga rummet

Image Image Image

Stefan Mattsson

Stefan Mattson har under 25 år som Enköpings stadsträdgårdsmästare arbetat med att utveckla Enköpings gröna rum, något som idag till mångt och mycket är anledningen till att staden förknippas med just dessa. Under denna heldag delar Stefan med sig av hur du kan skapa långsiktigt attraktiva likväl som hållbara kompositioner i offentlig miljö.

Materialet spänner från primadonnor till vardagliga bruksväxter, från magnolior till nävor och mötet dem emellan. Varmt välkomna till denna inspirationsdag späckad med allt från växtporträtt till koncept och spännande exempel.

Våra växters ursprung - från natur till kultur

Image Image Image

Henrik Sjöman

Var växer våra växter? Henrik Sjöman tar oss med på en resa runt jorden. Med avstamp i våra mest älskade växters naturliga ståndorter visar Henrik exempel på hur vi översätter naturliga ståndorter till odlade sådana och hur växtvalet ligger till grund för en hållbar stadsbyggnad. Dagen rymmer allt från taktik till tankesätt där Henrik knyter samman biologi, ekologi, teknik och estetik vid val av växter.

Dr. Henrik Sjöman är forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och vetenskaplig intendent vid Göteborgs Botaniska Trädgård. Henrik är tillsammans med Johan Slagstedt aktuell med två prisade verk om träd i urbana miljöer.

Kvalitetsbedömning av växtmaterial

Image Image Image

Jörgen A Warpman/Lars Engström

Med gedigen erfarenhet från plantskoleledet kopplar vi produktion till växtanvändning och går igenom viktiga aspekter vid val av rätt kvalitet.

Under dagen redogör vi kvalitetsbegreppen samt ger goda råd kring beställning, hantering och etablering av både perenner och lignoser. Dagen kommer till viss del spenderas utomhus och i våra hallar där goda råd kring besiktning av växtmaterial visas.

Växtbäddar från idé till praktik

Image Image Image

Björn Embrén

Hur kan vi skapa bättre förutsättningar för våra träd i urbana miljöer?

Här väntar en intressant heldag med en av våra främsta växtbäddsproffs i Sverige. Björn Embrén, trädspecialist på Trafikkontoret i Stockholm, kommer gå igenom både praktiska erfarenheter likväl teori.

En dag fylld av tekniska lösningar, idéer, uppbyggnad av olika typer av växtbäddar samt den innovativa och prisbelönta biokolsbädden.

På eftermiddagen hålls en workshop i en utav våra hallar för att verkligen koppla samman teori och praktik. Kom och få inspiration och lär vilket tillväga-gångsätt som är bäst för att skapa ett hållbart system för våra växter i hårdgjorda miljöer.

Regnbäddar & biofilter – konstruktion och växtval

Image Image Image

Kent Fridell/Patrick Bellan

Tillbaka på allmän begäran! Kent Fridell, forskare på SLU, mark- och VA ingenjör vid Infra C, klargör begreppen om vad en regnbädd är och hur de kan användas och implementeras i den moderna staden. Kent redogör även för uppbyggnad, utformning och dimensionering samt för skötsel, underhåll och kostnader.

Patrick Bellan, rådgivare på Stångby och vegetationskonsult ger goda råd kring tankesätt vid valet av vedartade växter lämpade för regnbäddar och listar arter samt sorter lämpade för dessa miljöer.