Plantering

Träd

För träd, undantaget salix och poppel, är för djup plantering mycket skadlig. Det är även det vanligaste felet som begås i samband med plantering. En viktig regel är att hellre plantera för grunt än för djupt. Trädens planterings nivå beror på hur växtbädden är beskaffad. Är växtbäddens botten luckrad eller består av ditförd jord måste du tänka på att jorden sätter sig och att trädet med tiden kommer att sjunka. Trädet ska planteras så högt att det inte hamnar under omgivande marknivå när jorden har satt sig. Oftast brukar 5–10 cm ovan mark vara lagom. För att det ska gå lätt att vattna trädet kan en bevattnings ficka anläggas (se bild 1). Ett annat bra sätt är att använda sig av vattenpåsar såsom ”Treegator”, som rymmer ca 70 liter och som sakta släpper ut vattnet så att allt vatten kommer rötterna tillgodo. Vid plantering av större träd (över 20–25) kan det vara en fördel att använda fler påsar per träd. Vattna alltid igenom jorden ordentligt vid plantering.

Salix och poppel bör planteras 10–15 cm djupare än vad de stått i plantskolan för en lyckad etablering, detta tack vare att de har en förmåga att bilda nya adventivrötter från stambasen när den täcks av jord. Det som händer när träden planteras för djupt är att rötterna inte får tillräckligt med syre och dör till slut av koldioxidförgiftning. Träd som sjunker drabbas till slut av samma dilemma, men här bildas även en grop runt stammen där vatten samlas. Vattnet fryser under vintern till is och kan bilda en skorpa som kan skada trädets bark. Att vattnet om hösten inte dräneras bort gör att träden in vintrar sämre och kan skadas av frost.

Plantering av träd med rotklump/företablerade träd i Air-Pot
  1. Se till att jorden precis under klumpen är packad för att undvika att jorden sätter sig och trädet hamnar för lågt. (Obs! Endast mineraljord under klumpen)
  2. Placera trädet i mitten av gropen och fyll upp med jord till 2/3 av klumpens höjd. Tryck till jorden med foten så att inga luftfickor uppstår.
  3. Vik ner det stålnät och juteväv som omger klumpen. (Nätet rostar bort på några år, väven bryts ner på några månader).
  4. Fyll på med jord så att klumpen täcks.
  5. Tryck till jorden och gör en vall runt gropen som under lättar vattning.
  6. Vattna så att jorden blir så gott som vattenmättad och fyll på med mer jord om klumpen blir synlig.
  7. Bind upp trädet. (Läs mer under fliken TRÄDSTÖD)
Buskar, häckplantor och perenner

Vid plantering av krukodlade busk- och häckplantor samt perenner är det viktigt att få ner krukklumpen i jorden. Tryck till ordentligt runt om så att rötterna når kontakt med jorden och kan börja växa utåt. Vattna rikligt efter plantering så att jorden slammar till kring rötterna och luftfickor undviks. Liksom för träd bör inte buskar och perenner planteras för djupt.

Barrotade busk- och häckplantor mår bra av att sättas i en hink med vatten, gärna uppslammad med lera en stund innan plantering. Det ger rötterna god kontakt med den nya jorden vilket minskar risken för en misslyckad etablering. Det kan vara en fördel att ansa rötterna med en sekatör för att få ett jämnt rotsystem. Det är extra viktigt att vattna på nyplanterade, barrotade växter så att jorden får kontakt med rötterna och att luftfickor undviks.