Air-Pot®

Ett odlingssystem som säkerställer att växterna har ett välutvecklat rotsystem och att de är i god kondition. Odlingen sker ovan jord där trädrötter och substrat är omgiven av perforerad plastvägg. Systemet förhindrar rotsnurr och ger ett välförgrenat rotsystem utan att skada finrötter. Hela rotsystemet är således intakt vid leverans. Odling i Air-Pot® möjliggör företablering av växter och ger mycket större flexibilitet gällande planteringstid. Vid leverans skyddas trädklumpen av väv och nät för att klara hantering. Detta öppnas upp och viks ner vid plantering.

Apomiktisk

Betyder att en art kan sätta frö utan föregående befruktning. Det medför också att fröavkomman blir mycket enhetlig, näst intill identisk med moderplantan. Flera arter inom släktet Sorbus är apomiktiska.

Bördighet

Bördighet brukar man främst tala om hos fruktträd. Det handlar om sortens fruktsättning. Med tidig och rik bördig het menas att trädet sätter frukt redan i unga år och att skördarna blir stora.

Etableringsbeskärning

Små marktäckande buskar såsom Salix repens ’Green Carpet’ kan behöva beskäras vid planteringen för att grena sig ordentligt. För träd handlar etablerings beskärningen främst om att ta bort dubbeltoppar, felväxande och skadade grenar. Större ingrepp som inte är akuta bör man vänta med tills trädet är etablerat, ca 1 år efter planteringen.

Habitus

Betyder egentligen form och beskriver växtens växtsätt, exempel vis hängande, pelarlikt eller rundat.

Klon/Sort

En växt som är identisk med dess moderplanta. Förökningen sker genom sticklingar, ympning, okulering eller mikroförökning. Fördelen med en klonad växt jämfört med en fröförökad är att man med säkerhet vet vilken form, blom- eller bladfärg, frukt mm som växten får.

Kloros

Kloros inträffar ofta vid höga pH-värden då växterna hindras att ta upp järn och mangan. Detta yttrar sig som gulmarmorerade blad. Vissa växter är känsligare än andra. Många surjordsväxter drabbas av kloros på alltför kalkrika jordar.

Lenticeller

Kallas barkens andningshål. Hos vissa släkten, t ex Prunus, är de mycket tydliga och ibland även utstående.

Pionjär

Ljuskrävande arter som är snabbväxande och de första att kolonisera nya landområden. De har även snabbväxande rötter som ibland kan ställa till med besvär. Träd som tillhör denna grupp, t ex björk, blir oftast inte särskilt gamla.

Proveniens/frökälla (fk)

En bestämd population från vilken frö samlas, oftast angiven efter geografiskt namn. En frökälla kan vara både naturlig (ett bestånd) eller planterad i en frötäkt

eller frö plantage. Den genetiska koden finns kvar i fröna oavsett var växten odlas. På våra breddgrader är det av stor betydelse att man väljer en frökälla som är klimatanpassad och hinner avmogna i god tid på hösten och inte riskerar att slå ut för tidigt på våren. Fröförökad al, björk och hassel är exempel på arter där man bör vara extra noggrann med valet av proveniens/frökälla.

RCB

Root Control Bag, eller rotpåse är ett unikt odlingssystem där träden odlas i en mjuk påse sydd av en genomsläpplig markväv, vilken till skillnad från hårda plastkrukor inte riskerar rotsnurr. Väven släpper igenom fukt och näring, men när rötterna växer igenom väven pinceras de automatiskt, vilket gör att vid upptagning finns hela 80 % av rotsystemet kvar i påsen. Påsen skall tas bort innan plantering och det är viktigt att vattna ordentligt under den första etableringsfasen. Träd odlade i RCB kan levereras under hela säsongen, så länge det är tjälfritt. Det är viktigt att ta bort RCB-påsen innan plantering!

Rotsnurr

Rotsnurr kallas det när rötterna på krukodlade träd och buskar börjar växa längs krukväggarna. Även om plantan planteras ut fortsätter rötterna att växa runt, vilket ger ett instabilt rotsystem. Det är mycket viktigt att snitta upp rötterna på 3–4 ställen för att bryta snurren och stimulera ny rottillväxt. I allvarliga fall (tjocka förvedade snurrötter) bör plantan reklameras.

Sekundär

Sekundärerna, eller klimaxarterna är de arter som utgör slutskeden i en succession. De är i många fall långsamväxande som unga och kräver skydd och jämna växtbetingelser i unga år. De är vanligtvis mycket skuggtåliga som unga och får i naturen skydd av andra uppvuxna växter under de känsliga unga åren. Som äldre tål de väder och vind bättre och konkurrerar därmed ut pionjärer för att sedan utgöra klimaxsamhället i ett skogssystem. Exempel på sekundära arter är Fagus sylvatica, Picea abies och Abies nordmanniana.

Semipionjär

En något diffus uppdelning av växter som varken likt pionjärerna är först på plats eller som sekundärerna dominerar ett klimaxsamhälle i successionens sista skede. Semipionjärerna kräver generellt friskare och mer näringsrika jordar jämfört med många pionjärer men klarar en del skugga som unga. De behöver dock inte ammas i samma utsträckning som sekundärerna. Som äldre blir de dock mer ljuskrävande och kan skuggas ut om ljusförhållandena är för dåliga. Semipionjärerna uppträder ofta som brynväxter eller som ”luckpionjärer” efter att en mindre störning skett i ett skogssystem. Exempel på semipionjära arter är Acer campestre, Prunus avium och Prunus padus.

Spring-ring

se Air-Pot®.

Ståndort

Ståndort är synonymt med växtplats och innefattar en växts krav på jord, vatten, näring och ljus. Till ståndorten räknas även konkurrens med andra växter och mikroklimat.

Ståndortsamplitud

Anger växtens möjliga växtplatser, t ex sandiga till leriga jordar, sol-halvskugga och fuktiga till våta jordar.