LEVERANS

Vi har som regel leveranstid på 10 dagar och levererar till hela Sverige. Din kundansvarige håller kontakten för avrop och våra chaufförer ringer samma dag som leverans. Vi har dessvärre inte möjlighet att kunna ange exakt tid för leverans.

När vi levererar förutsätter vi att passande maskiner finns på plats för att kunna lossa. Är ni osäker på vilka maskiner som krävs så ber vi er kontakta er kundansvarige. Vid större växtleveranser kan vi även vara med på plats och hjälpa till vid lossningen för att garantera och säkra kvaliteten.

Växtmottagning och Mellanlagring

Det är viktigt att växtmaterialet hanteras med försiktighet vid växtmottagningen. Med oskadade stammar, rotsystem och grenverk, har växten ett mycket bättre utgångsläge och kan använda den nödvändiga energin till rotning och tillväxt på växtplatsen i stället för att ta hand om barkskador eller brutna grenar. Trädens ömtåliga stambark tillåter till exempel inte att ett träd lyfts med hjälp av stroppning runt trädstammen. Det kan leda till omfattande barkskador som inte går att reparera. Avlastning eller förflyttning av träd sker enklast och bäst genom lyft i jord- eller krukklumpen.

Om växterna i väntan på plantering utsätts för sol och vind reagerar de omedelbart genom att öka sin avdunstning vilket alltid leder till en konditionsnedsättning och sämre etableringsförmåga. Den andra tumregeln handlar därför om att skydda växterna. Placera växterna snarast efter mottagandet på ett svält ställe i skydd från sol och vind. När det gäller minusgrader så är det särskilt på senhösten viktigt att rådande väderlek beaktas. De ovanjordiska växtdelarna klarar som regel kyla bättre, men plastkrukor, jordklumpar eller plastsäckar ger inte något egentligt frostskydd för växtrötterna som snabbt skadas om de utsätts för minusgrader.

Presenningar och säckväv kan fungera som avdunstningsskydd för barrotade och jordklumpade växter under en kortare period. Vid längre tids mellanlagring jordslås växterna i exempelvis sand, markjord eller täckbark.

Jordklumpar på träd som förvaras stående kan höljas med täckbark. Täckbarkens begränsning är dock att den inte ger fullgott frostskydd för växtrötterna under perioder med minusgrader.

Något aktivt vattenupptag sker som regel inte när lövfällande växter befinner sig i vintervila. Men det är viktigt att växterna hålls fuktiga eftersom det minskar avdunstningen och plantorna kan tillgodogöra sig fukten genom porer i stam‐ och rotbark. Den tredje och sista tumregeln är därför att det finns tillgång till vatten. Redan vegeterade växter som ska ha god tillgång till vatten och vi rekommenderar att man vattnar dagligen.

Barrotade växter som förvaras i plastsäckar kan lagras en kortare period, men det är viktigt att göra lufthål i säckarna och att rötterna hålls fuktiga.

Växter förpackade i plantskolepallar behöver snarast möjligast packas upp och vattnas. Vintergröna växter och plantor med blad är särskilt känsliga. I pallarna uppstår lätt höga temperaturer vilket kan orsaka skador.

Vid långtidsförvaring av växter i jordslag är det viktigt att plantorna lyfts ur jordslaget och planteras innan de börjar utveckla blad. Rotbildningen startar så snart temperaturförhållandena är gynnsamma. Växter som lyfts upp då nya rötter bildats kan ta stor skada med vissna bladverk och torra rötter som följd. Växten har sedan inte tillräcklig energi kvar för att påbörja bildning av nya blad och rötter.